OZNAMY

Z dôvodu vážnych zdravotných dôvodov učiteliek prvého ročníka bude DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ preložený na 4.4. a 5.4. 2018. Ďakujeme za porozumenie.

 

VOĽNO RIADITEĽA ŠKOLY
Na deň 21.3.2018 (streda) je udelené žiakom piateho až ôsmeho ročníka voľno riaditeľa školy z dôvodu realizácie celoslovenského Testovania 9-2018. Žiaci deviateho ročníka prichádzajú do školy do 7.40 a odchádzajú po ukončení testovania o 11.10 hod. Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie bez obmedzenia. Školská jedáleň funguje bez obmezenia, ak žiaci druhého stupňa neplánujú prísť na obed, odhlásia si lístok deň vopred obvyklým spôsobom.

 

Základná škola, Holíčska 50, 851 05 Bratislava

POZVÁNKA
na Deň otvorených dverí /DOD/:

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame do našej Základnej školy na DOD.
  • Dňa 4.4. 2018 /streda/ od 8:00 hod. do 11:00 hod., kedy budú otvorené hodiny pre rodičov detí z MŠ /budúcich prvákov/ v 1. ročníkoch:
1. A trieda: Metóda splývavého čítania – SFUMATO /SJL/
1. B trieda: Ukážková hodina: Matematika
1. A, B: Klasické vyučovanie – čítanie, skupinová práca u prvákov
  • Dňa 5.4. 2018 /štvrtok/ DOD 1. – 4. ročník od 8:00 do 11:40 hod. pre všetkých rodičov detí a žiakov:
– Vyučovacie hodiny podľa rozvrhu v danej triede – aj v 1. ročníkoch,
– vyučovanie v odborných učebniach,
– otvorené hodiny v ANJ na 1. stupni;
– prehliadka priestorov školy.
Profilácia – zameranie našej ZŠ:
* Anglický jazyk od 1. ročníka.
* Netradičná metóda čítania – splývavé čítanie “SFUMATO“.
* Bazén –zaradené plávanie do vyučovania Telesnej a športovej výchovy.
* Environmentálna výchova „Zelená škola“.
* Spolupráca s MŠ v športových aktivitách.
* Hudobno-dramatický krúžok pod vedením Z. Haasovej – divadelná, dabingová a televízna herečka, režisérka.
* Spevácky zbor, hra na hudobný nástroj, tanečné krúžky, šach, výtvarný, novinársky a ďalšie aktivity, možnosti pre Vaše deti.
* Organizujeme aj na 1. stupni ZŠ „Školu v prírode“, výlety, exkurzie.
* Školský klub detí od 6.30hod. do 17.30 hod..
TEŠÍME SA NA VÁS  A VAŠE DETI, PRÍĎTE NÁS POZRIEŤ!!!!!!!!!!!
Kolektív učiteľov ZŠ, Holíčska 50, Bratislava
 
O Z N Á M E N I E
o povinnom zápise detí do 1. ročníka základnej školy
pre školský rok 2018/2019

V zmysle § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 12 z 1. decembra 2015, ktorým sa určuje miesto, čas a bližšie podrobnosti zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, je zápis detí do 1. ročníka Základnej školy, Holíčska 50, Bratislava stanovený nasledovne :  
v piatok 6. apríla 2018 od  15.00 h.  – 18.00 h.
v sobotu 7. apríla 2018 od    8.00 h.  – 12.00 h.

Pri zápise dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť :
* údaje o dieťati : meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
* údaje o zákonnom zástupcovi: meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
* doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu (odklad školskej dochádzky, integrácia dieťaťa).

Na zápis spolu s dieťaťom by mali prísť obaja zákonní zástupcovia.
K zápisu je potrebné priniesť:
* Rodný list dieťaťa
* Občiansky preukaz
* Prípadne súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy
* Zápisný lístok
* Dotazníky
Zápisný lístok a dotazníky môžu zákonní zástupcovia priniesť už vyplnený, nezabudnite na podpis oboch zákonných zástupcov.
Dokumenty potrebné k zápisu si môžete stiahnuť a vyplniť vopred kliknutím ►NA TOMTO MIESTE
Ďalšie informácie
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak do 31. augusta kalendárneho roka dovŕši vek šesť rokov. Zákonný zástupca môže dieťa zapísať iba na jednu školu. Má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú školu mimo školský obvod, v ktorom má v čase zápisu trvalý pobyt. 
Školský obvod ZŠ Holíčska 50 : 
Brančská, Budatínska (čísla 1 – 27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska.

ZŠ, Holíčska 50 poskytuje :
* vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka (nemecký jazyk od 7. ročníka),
* informatickú výchovu  a plavecký výcvik od prvého ročníka (škola má bazén), 
* environmentálnu a ekologickú výchovu,
* novú metodiku vzdelávania žiakov 1. ročníka,
* bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť, kvalitu v ŠKD,
* CVČ ako súčasť školy (plávanie, basketbal, tanec, tenis,).

 
V Bratislave, 26. februára 2018                        
Mgr. Jozef V a r g a
riaditeľ školy  

 

 

O.Z. Biela škola

Bratislava, 8.2.2018

Milí rodičia a podporovatelia,

ďakujeme Vám za rozhodnutie venovať 2% z dane nášmu spoločnému občianskemu združeniu BIELA ŠKOLA.
Vaše finančné prostriedky použijeme najmä na:
* školské súťaže,

* školské pomôcky,
* zatraktívnenie priestorov školy.

Užívateľmi prostriedkov budú naše deti, ktorým sa snažíme zatraktívniť nádherné študentské obdobie.
Veríme, že aj v roku 2018 sa nám spoločne podarí naplniť naše plány.

Údaje o združení:
Názov:                      OZ Biela škola
Adresa:                     Holíčska 50, 85105 Bratislava
IČO:                           50104594
Právna forma:        Občianske združenie
IBAN číslo účtu:      SK0502000000003732559954 /0200

Vyhlásenie na poukázanie 2% (.doc)
Vyhlásenie na poukázanie 2% (.pdf)

Ing. Miroslav Buc

predseda OZ Biela škola

Mgr. Jozef Varga

riaditeľ školy