Chémia

Chémia – veda, ktorá má budúcnosť. Snažíme sa priblížiť obsah učiva chémie žiakom prístupnou formou, a tak sa aj pomerne zložitý obsah dá ľahšie pochopiť. Aktívnejšiemu osvojeniu učiva prispievajú experimenty, ktoré sú súčasťou laboratórnych úloh. Žiaci sú motivovaní zaradením informačných technológií do vyučovania, mnohé témy máme spracované v elektronickej podobe. Taktiež umožňujeme žiakom realizovať sa tvorbou vlastných projektov a prezentácií. Využívame aj portál Digipédia, najmä názorné animácie, ktoré uľahčia predstavu o komplikovaných chemických procesoch. Veríme, že medzi žiakmi máme budúcich farmaceutov, lekárov, mikrobiológov – rozhodne nepodceňujeme význam prírodných vied a snažíme sa žiakom vytvoriť pozitívny vzťah aj k náročným vyučovacím predmetom.