Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti od 01.06.2020

Prevádzka a vnútorný režim školy od 1.6.2020 do 30.6.2020

Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

 • Škola bude mať prevádzku od 7.30 hod do 16.00 hod.
 • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.20 hod. v 10 minútových intervaloch.
 • Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy, budú začlenení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.
 • Zaradenie žiaka do príslušnej skupiny  určí riaditeľka školy. Zaradenie do skupiny je nemenné.
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
 • Žiaci budú nosiť rúška len v spoločných priestoroch (aj toalety). V triede žiaci rúška nosiť nemusia.
 • Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.
   
  • Pre ročníky 1. – 4. online vzdelávanie  bude obmedzené a ak bude realizované tak  výlučne cez aplikáciu Microsoft Teams. (Z personálnych dôvodov sa bude zabezpečovať prevažne dištančne – nie online).
 • Žiaci 5. ročníka budú pokračovať kombinovanou formou vzdelávania (online, dištančne a prezenčne).
 • Ročníky 6. – 9. pokračujú v online vzdelávaní.
  • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

Prvý deň pri vstupe do budovy školy

 • Žiak vstupuje do budovy v rúšku, v presne určenom termíne.
  • odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia poverenej osobe vo vestibule školy,
  • bude mu odmeraná teplota a
  • vydezinfikované ruky.
 • V prípade, že bude žiak chýbať v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
 • Žiakovi bude denne pri vstupe do budovy školy odmeraná teplota a je povinný vydezinfikovať si ruky.

Žiak je povinný

 • každý deň priniesť do školy dve rúška s igelitovým sáčikom a balík hygienických vreckoviek. 
  • nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces. V prípade, ak vyučujúci bude vyžadovať nosenie rúška aj počas vyučovacej hodiny, žiak je povinný toto akceptovať.  
 • po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do šatne, následne ide žiak priamo do triedy, v ktorej sa nachádza skupina, do ktorej bol zaradený. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
 • Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
 • Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

Stravovanie v školskej jedálni

 • Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR podľa preukázaného záujmu pri prieskume.
 • Žiaci, ktorí nastúpili do školy a o stravovanie nemajú záujem, musia urobiť odhlášku stravy.
  • Prihlásenie a odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: jedalen@zsholicska.sk.
 • Pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne sa stravovanie nezabezpečuje.
 • Strava z domu a zohrievaná následne vydávaná nemôže byť na základe usmernenia ÚVZ.
 • Stravovať sa môžu žiaci, ktorí nemajú zdravotné obmedzenia.
 • Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:20 hod. – 14:20 hod. po skupinách podľa stanoveného harmonogramu. Na to, aby nedošlo k miešaniu skupín dozerajú pani učiteľky a vychovávateľky.
 • žiaci, ktorí nepôjdu do ŠKD, pôjdu na obed so svojou skupinou,  podľa prideleného harmonogramu.
 • Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky použitím stojana s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom.
 • V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.
 • Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým hygienicky zabaleným príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.
 • Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

 • ŠKD bude v prevádzke do 16:00 hod.  Z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, ak sú žiaci odprevádzaní do a zo školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • V čase od obeda do 16:00 je každá skupina žiakov s pridelenou pani vychovávateľkou.
 • V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín.
 • Ranná ani dlhá služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná.
 • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.
 • Výchovná činnosť v ŠKD sa realizuje po skupinách, maximálne do 16:00 h. Nedodržanie času vyzdvihnutia detí 16:00 h, prvý krát – upozornenie zákonného zástupcu, druhý krát – vylúčenie z ŠKD.

Zákonný zástupca

 • Predkladá, prostredníctvom svojho dieťaťa,  pri prvom nástupe žiaka do základnej školy v období od 1.6.-30.6.2020, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť. Tlačivo sa nachádza na www.zsholicska.skwww.minedu.sk,
 • rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
 • berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,
 • rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania,
 • zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú, len pri odchode, keď si ho príde vyzdvihnúť,
 • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
   

Harmonogram príchodov žiakov

Žiaci vchádzajú do budovy školy dvomi vchodmi: hlavným vchodom a vchodom zo školského dvora v  určenom pre skupinu, do ktorej je zaradený.

čas              Hlavný  vchod            bočný vchod                   

7:30                     1.A                              3.A

7:40                     1.B                              3.B

7:50                     1.C+1.E                    4.A

8:00                     2.A                            4.B

8:10                    2.B                              5.A  

8:20                    —–                              5.B                                 

Denný harmonogram výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 • 7.30 – 8.20 – ranné aktivity, nástup do školy
 • prvá hodina  –   8.20 – 9.00
 • druhá hodina – 9.10 – 9.50                   desiatová prestávka
 • tretia hodina – 10.10 – 10.50
 • štvrtá hodina – 11.00 – 11.40
 • piata hodina –  11.50 – 12.30

Obed – 11.20 – 14.20 – podľa harmonogramu

16.00 – končí popoludňajšia činnosť v ŠKD

 Pohyb v budove školy a pohyb na školskom dvore

 · v budove školy sa žiaci jednotlivých skupín budú zdržiavať v určených triedach, pohyb po chodbách bude usmerňovaný tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi skupinami,

· žiaci budú vo vnútorných priestoroch nosiť rúška, okrem svojej skupiny, ak to vyučujúcemu nebude prekážať,

 · aktivity vo vonkajších priestoroch – v areáli školy budú organizované vo vymedzených priestoroch pre jednotlivé skupiny.

Vstup rodičov do školy je zakázaný.!!!

 V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (02/63810206), príp. e-mailom: (riaditelzs@zsholicska.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.