Prihlášky

Doklady potrebné k zápisu dieťaťa do školy.

Povinné doklady sú: prihláška a žiadost o prijatie do 1 triedy ZŠ.

Všetky vyplnené  tlačivá musia byť podpísané oboma zákonnými zástupcami. 

V prihláške (dotazníku) voliteľný predmet: etická výchova

                                                                           náboženská výchova(rím.kat.)

                                                                           náboženská výchova(evanj.)

.