Rada školy

Štatút rady školy

Plán zasadnutí Rady školy pri ZŠ Holíčska 50, 851 05 v šk. roku 2023/2024

V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, uskutočnili sa v našej základnej škole   26. 10. 2020  voľby členov školskej samosprávy – Rady školy na funkčné obdobie 2020 – 2024.

Volebný poriadok pre doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole, Holíčska 50, 851 05 Bratislava, konané dňa 16. septembra 2019

Predseda Rady školy: Mgr. Viera Šuranová

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Viera Šuranová

Mgr. Kristína Timčíková

Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
Miriam Polčicová

Zvolení zástupcovia zákonných zástupcov žiakov:
Mgr. Lenka Adel
Carmen Fialová
Andrea Makýšová
Mgr. Iveta Ondačková

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:
Ing. Andrea Garanová
Mgr. Juraj Monsberger
Mgr. Vladimír Weber
Juraj Valocsay