Rada školy

V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, uskutočnili sa v našej základnej škole v dňoch 13. 04. 2016 a 14. 04. 2016 voľby členov školskej samosprávy – Rady školy na funkčné obdobie 2016 – 2020.

Volebný poriadok pre doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole, Holíčska 50, 851 05 Bratislava, konané dňa 16. septembra 2019

Predseda Rady školy: Mgr. Táňa Ďuríčková

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Táňa Ďuríčková

Mgr. Helena Kovalčíková

Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
Miriam Polčicová

Zvolení zástupcovia zákonných zástupcov žiakov:
Ing. Marián Horváth
Mgr. Eva Pivarči
Mgr. Slávka Molnárová
Ing. Andrej Peciar

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:
Mgr. Zuzana Zvolenská
Jana Hrehorová
PaedDr. Robert Schnürmacher
Ing Miroslav Behúl, PhD.