Školský rok 2014/2015

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA                            

4.A Nina Mária Glatznerová, Martin Hatala

4.B Jarmila Krásna, MiriamMiková

5.A Eva Kopanišinová, Peter Čáp                                                                         

5.B Diana Vešadská, Natália Mišovičová                                                          

6.A Veronika Ďorďová, Peter Dudáš                                                                   

6.B Romina Katrinecz, Linda Selimi

7.A Sabina Jurinková, Laura Ničová

7.B Tomáš Florek,Tomáš Weinreb

8.A Zuzana Zatkalíková,Sabína Gudabová

9.A Michaela Máňová, Lucia Pirchanová

Koordinátorka: p. uč. Domoráková      


Linka detskej istoty 116111

Deň narcisov 27.3.2015

                                   narcis-2014

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 – zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol  naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov  sme vyjadrili onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i vašu podporu.

 

CHIPS – Childline in Partnership with Schools

chips 2015-01-16 07.55.51 2015-01-15 10.37.13

Dňa 15. januára 2015 sa konalo prvé školenie k projektu CHIIPS. Druhé školenie bolo dňa 4.2. a posledné dňa 10.3.2015.

Program „CHIPS“ pomáha riešiť a preventívne pôsobiť proti negatívnym javom ako je: šikanovanie, závislosti, konflikty a nedorozumenia, neschopnosť zvládať učivo, sociálna neistota, pomáha zlepšiť atmosféru v triede i v škole, dáva deťom pocit bezpečia a istoty, čím vytvára bezpečné a priaznivé prostredie pre ich rozvoj, vzdelávanie a podnetné formovanie životných hodnôt. Projekt „CHIPS“ pomáha rozvíjať empatiu, zdravé sebavedomie, zlepšuje komunikáciu medzi deťmi i učiteľmi. V súčasnosti sa mnohí mladí ľudia a deti o svojich problémoch radšej rozprávajú s vrstovníkmi, kamarátmi v ich veku, ktorí im rozumejú a chápu, čo práve prežívajú skôr, ako s dospelými. Vrstovnícka podpora umožňuje deťom hovoriť s inými deťmi – ich vrstovníkmi v bezpečnom prostredí o ich obavách a problémoch.

So svojimi problémami a ťažkosťami sa môžete obrátiť na svojich vyškolených spolužiakov. Radi  vás usmernia a pomôžu  vám nájsť riešenie vo vašej  konkrétnej situácii.

 Vyškolení žiaci – chipsáci sú k dispozícii  počas veľkej prestávky v kabinete p. uč. Domorákovej v tieto dni:

6.A Brath Jakub, Rendošová Petra –  ŚTVRTOK

8.A Gudabová Sabína, Lenoráková Nina a Zatkalíková Zuzana – STREDA

9.A Máňová Michaela, Molnosiová Marta, Hamalová Martina a  Pirchanová Lucia – PONDELOK, UTOROK A PIATOK

Pani učiteľka Domoráková vám je k dispozícii každú veľkú prestávku /prípadne aj počas malých prestávok/ v učebni NEJ na treťom poschodí.

Chipsáci sú označení oranžovým odznakom a môžete ich vyhľadať aj mimo ich určených dní. Tento zoznam sa nachádza aj na dverách kabinetu p. uč. Domorákovej na medziposchodí.

                     odznak

                                              kybersikana

Medzinárodný deň bezpečného internetu oslávime 10. februára a na Slovensku bude venovaný téme Kyberšikany. Budeme radi, ak sa aj vy zapojíte do osláv tohoto dňa formou zvolenej aktivity. Našu  školu môžeme zaregistrovať priamo na stránkach organizácie INSAFE:

http://www.saferinternetday.org/web/guest/register [1]

Takisto sa  môžeme zapojiť do súťaže s projektom na

Zodpovedne.sk, ktorá je tematicky zameraná na kyberšikanu. Budeme radi, ak  pošlete svoje projekty, či diela pani Domorákovej, ktorá ich pošle ďalej. Víťazi budú odmenení počas osláv Medzinárodného dňa bezpečného internetu organizovaných eSlovensko v spolupráci s partnermi projektu.

Viac sa o súťaži dozviete:

http://www.zodpovedne.sk/index.php/component/k2/item/71-sutaz-zodpovedne-sk-2015

Mnoho ďalších informácií k téme bezpečného internetu nájdete na webových stránkach alebo na facebookovom profile.

www.zodpovedne.sk [3]

www.stopline.sk [4]

www.pomoc.sk [5]

www.nehejtuj.sk [6]

www.ovce.sk [7]

 

 

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici organizuje súťaž o životnom prostredí pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ pod názvom

SVET OKOLO NÁS

                                                       Súťaž má dve kategórie

1. Fotografická súťaž

Žiak posiela dve fotografie svojho mesta alebo obce. Na jednej fotografii je zobrazená pozitívna stránka mesta (prírodný úkaz, významná historická pamiatka a pod.), na druhej fotografii negatívna stránka mesta (znečistené ulice, odpady, priemyselné časti a pod.

2. Literárna súťaž

Žiak môže napísať poéziu alebo prózu, kde opíše svoj vzťah k prírode, poškodzovaniu životného prostredia, vyjadrí sa ku globálnym problémom a pod. Žáner je ľubovoľný – úvaha, rozprávanie, poviedka, báseň a pod. Rozsah maximálne 2 strany A4.

Diela sa posielajú spolu s prihláškou do súťaže na e-mailovú adresu: sutaz@mikovini.sk

Autori najlepších prác získajú

3-dňový pobyt

formou školy v prírode v rekreačnom zariadení

Penzión pod Sitnom na Počúvadle

v Štiavnických vrchoch.

Žiak môže súťažiť v jednej alebo v oboch kategóriách. Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. Prihlásenie sa do súťaže a účasť v nej je bezplatná.

Termín odoslania jednotlivých diel je do: 12.2.2015.

Diela budú zverejnené na stránke školy www.mikovini.sk.

Súťaž organizujú učitelia a študenti študijného odboru životné prostredie. Tento odbor je určený pre žiakov ZŠ, ktorí majú blízky vzťah k prírode.

                                                  europa-v-skole

Zapájame sa do 62. ročníka súťaže EURÓPA V ŠKOLE . Je to M EDZINÁRODNÝ PROJEKT organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou:

§ Rady Európy

§ Európskeho parlamentu

§ Európskej komisie

§ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Súťaž je určená pre  všetky vekové kategórie detí a mládeže v nasledovných formách:

§ literárne práce

§ publicistika

§ súťažné hry a kvízy

§ výtvarné práce

§ dráma

§ multimediálne projekty

§ iné umelecké žánre

§ individuálne práce

§ kolektívne práce

§ celoškolské projekty

Motto 62. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2014 – 2015 je

EURÓPA POMÁHA – POMÁHA EURÓPA?

Motto 62. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE sa viaže k Európskemu roku

rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska Únia.

_____________________________________________________________________________________

Veková kategória 1

(6 – 9 rokov)

Kto tu volá o pomoc ?

V Európe a na celom svete vymierajú mnohé druhy rastlín a živočíchov. Ktorý z nich sa rozhodneš zachrániť?

(Obrázok / literárny text / koláž – obrazový príbeh/ PC prezentácia / eTwinning…) Multimediálne práce Písomné práce Umelecké práce

Kód 311 Kód 211 Kód 111

____________________________________________________________________________________

Veková kategória 2

(10 – 12 rokov)

Vzdelanie je tu pre všetkých

Nie všetky deti vo svete sa môžu pokojne učiť. Vaša škola sa rozhodne pomáhať deťom v rozvojovej alebo zničenej krajine. Dokážete cez školu dobre spolupracovať s inými ľuďmi vo svete?

(Obrázok / komiks / literárny text – úvaha / koláž – obrazový príbeh/ PC prezentácia) Multimediálne práce Písomné práce Umelecké práce

Kód 321 Kód 221 Kód 121

____________________________________________________________________________________

Veková kategória 3

(13 – 15 rokov)

Voda znamená život!

780 miliónov ľudí dnes žije bez prístupu k čistej pitnej vode. Podľa UNICEF každý deň zomiera vo svete z dôvodu znečistenej vody až 4 000 detí. Pridajte sa cez svoj projekt k tým, kto vodné zdroje chráni a pomáha obnovovať ich prirodzené zdroje pre všetkých ľudí sveta.

(Obrázok / text – článok / brožúra / video / leták / plagát / PC prezentácia / eTwinning…) Multimediálne práce Písomné práce Umelecké práce

Kód 331 Kód 231 Kód 131

__________________________________________________________________________________

                                                         Špeciálna téma

70 rokov mieru v Európe. Už žiadna vojna?

„Tí, ktorí sa domnievajú, že večná otázka vojny a mieru v Európe je už neaktuálna, sa strašne mýlia. Démoni nie sú preč, len spia.“ (Jean-Claude Juncker, 2013). Ilustrujte tento názor európskeho politika pomocou tvorivých prostriedkov.

(Text – článok / brožúra / video / leták / plagát / PC prezentácia / eTwinning…) Multimediálne práce Písomné práce Umelecké práce

Kód S3 Kód S2 Kód S3

____________________________________________________________________________________

Upozornenie:

Všetky súťažné práce musia prejsť najprv školským (domácim) kolom. Po školskom (domácom) kole práce postupujú:

· v prípade vekových kategórií (6 – 15) – do okresného kola, Európa v škole!

Víťazné práce z týchto kôl postupujú do celoslovenského kola.

Práce, ktoré budú zaslané zo škôl priamo do celoslovenského kola nebudú porotou akceptované!

MIKULÁŠ NA NAŠEJ ŠKOLE

foto s milulasom mikino

Pretože sú naši žiaci dobrí, navštívil ich 5.12.2014 Mikuláš so sladkosťami.

 

KAMPAŇ  ČERVENÉ  STUŽKY

2014-11-30 13.23.51                       2014-11-28 06.41.27

Do kampane Červené stužky sa zapojili všetci žiaci našej školy, t.j. 325 žiakov a 20 učiteľov a vychovávateľov. Počas kampane sme organizovali pre žiakov prednášky a prezentácie o nebezpečnej chorobe AIDS/ o spôsobe nákazy, o prejavoch choroby, o nebezpečnosti tejto choroby/, na hodinách výtvarnej výchovy sme zhotovovali a maľovali červené stužky, ktoré sú symbolom solidarity v boji proti tejto chorobe. Zhotovili sme červenú stužku aj z paradajok, obrázok prikladáme. Paradajky sú  červená a zdravá zelenina. Mali sme na mysli krv ako ich červenú farbu a symbolom zdravia, ktoré si zo srdca želáme pre všetkých ľudí sveta, je ich účinok pri pravidelnej konzumácii. Na Svetový deň boja proti AIDS sme sa na znak solidarity v boji proti chorobe AIDS všetci obliekli do červenej farby.

EXKURZIA VIEDEŇ

2014-11-24 11.16.28                2014-11-24 11.07.50

Dňa 24.11.2014 sme navštívili  predvianočnú Viedeň a vianočné trhy pred Starou radnicou, Prírodovedné múzeum a Čokoládovňu v Kittsee.Počasie nám prialo, tak sme bohatší o nové zážitky a vedomosti. Viac uvidíte v našej GALÉRII.

PREDNÁŠKA UNICEF

 V novembri si pripomíname 25. výročie podpísania Dohovoru o právach dieťaťa, najrýchlejšie ratifikovaného medzinárodne platného dokumentu. Prednáška na túto tému bola pre žiakov 6.A triedy veľkým prínosom. Ďakujeme ambasádorke z UNICEF za pútavú a  zábavnú formu prezentácie.

2014-11-13 09.00.45         2014-11-13 11.01.22

BIBLIOTÉKA 2014

Kniha je najlepší priateľ človeka. A preto sme navštívili s deviatakmi a ôsmakmi Bibliotéku v Inchebe.

2014-11-07 10.22.22         2014-11-07 10.23.05

Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane images[6]Červené stužky

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2014 a vyvrcholí 1. decembra 2014 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 24. novembra 2014 do 1. decembra 2014. Príprava stužiek je jednoduchá. Je potrebné zakúpiť si červenú stužku, nastrihať na dĺžku asi 10 cm a po zložení zopnúť špendlíkom a pripevniť na oblečenie.„Živá“ červená stužka 2014 je súťaž. images[6]

Podmienky súťaže:

1.Súťaž je určená pre školy a školské zariadenia Slovenska.

  1. „Živú“ červenú stužky vytvoria žiaci školy na zviditeľnenie

Svetového dňa boja proti AIDS – najvhodnejšie v čase od 24.11.2014 do 1.12.2014.

  1. Prosíme zaslať stručný popis „živej“ červenej stužky“ uskutočnenej na škole pre kampaň Červené stužky formou MS Word maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5 s názvom a adresou školy, s počtom zapojených osôb a s menom zodpovednej osoby. Prosím zaslať najviac dve fotografie.
  2. Aktivity nespĺňajúce podmienky súťaže budú vyradené.
  3. Zaslanie popisu „živej“ červenej stužky“do 2.12.2014.

6.Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené prostredníctvom

www.cervenestuzky.sk do 12.12.2014.

Odmena bude zaslaná poštou.

  1. Súťažné popisy prosíme zaslať prostredníctvom registračného systému alebo na emailovú adresu: cervenestuzky@gmail.com

O D M E N A

Tridsať „živých“ červených stužiek získa odmenu v hodnote 30 €.

HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE

2014-10-29 08.44.12 2014-10-29 11.09.13

Halloween má pôvod v Írsku ako pohanský sviatok. Je oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade , Austrálii,  na Novom Zélande a v nemecky hovoriacich krajinách. 

Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých). Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain – pohanský nový rok (koniec pohanského roka). Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer sviatku všetkých mŕtvych. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice,vo vnútri ktorých je sviečka, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby červená, žltá, oranžová a čierna.

Prednáška v 8.A dňa 27. októbra 2014 o Nobelových cenách  mieru

V chudobných krajinách je 60% populácie do 25 rokov. Že práva detí a mladých ľudí musíme rešpektovať, to je predpoklad pre mierový vývoj vo svete.

A tomu verí UNICEF aj my. Tešíme sa o to viac, že práve v novembri si pripomenieme 25. výročie podpísanie Dohovoru o právach dieťaťa, najrýchlejšie ratifikovaného medzinárodne platného dokumentu.

2014-10-27 09.35.09 2014-10-27 09.35.37 2014-10-27 09.35.46 2014-10-27 09.36.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEŇ ZVIERAT NA NAŠEJ ŠKOLE

 Už tradične si  v októbri pripomíname na našej škole DEŇ ZVIERAT. Zvieratká sú naši priatelia, ktorí nikdy nevyrastú natoľko, aby boli sebestační. Preto by si  ich mal  poriadiť iba taký človek, ktorý má zmysel  pre povinnosť. Medzi nami tú takí žiaci. Podelili sa s nami o svoju radosť a priniesli svoje zvieratko v tento deň medzi nás. Ani za projekty, ktoré naši žiaci o svojich zvieratkách zhotovili sa nemusia hanbiť. Sú nápadité a krásne. Presvedčte sa sami.

Navštívte našu GALÉRIU.

2014-10-17 08.08.14 2014-10-20 09.43.56

ROZVOJOVÝ DEŇ

Zúčastnili sme sa  10. ročníka podujatia Rozvojový deň, ktorý sa konal 14.10.2014 v Starej tržnici v Bratislave. Nad podujatím prevzal záštitu pán prezident SR Andrej Kiska a svoju osobnú účasť potvrdil aj pán minister ZVaEZ SR Miroslav Lajčák.

Navštívte našu GALÉRIU.

2014-10-14 10.26.09 2014-10-14 10.27.43 2014-10-14 10.40.22 2014-10-14 10.44.18

DEŇ JABĹK NA NAŠEJ ŠKOLE

Jablko je ovocie, ktoré konzumujeme v rôznych formách. Ani na jednu formu nezabudli žiaci našej školy na súťažnej výstave jabĺk dňa 14. októbra  2014 vo vestibule školy.

Výsledky súťaže 1. stupeň:

1. miesto 3.A

2. miesto 3.B

3. miesto 4.A

Výsledky súťaže 2. stupeň:

1. miesto 6.A

2. miesto 7.B

3. miesto 8.A a 6.B

Navštívte našu GALÉRIU.

2014-10-13 09.51.15 2014-10-13 09.15.25 2014-10-13 09.11.30 2014-10-06 09.55.21

Projekt „CHIPS“


V tomto školskom roku rozbiehame na našej škole projekt CHIPS. CHIPS  je program aktívnej pomoci deťom a mladým ľuďom. CHIPS – Childline in Partnership with Schools je výcvikový program pre deti a mládež, ktorého cieľom je podporiť vrstovnícke vzťahy na školách. Partnerom pre školy na Slovensku je Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF. Číslo Linky detskej istoty (LDI) je 0 800 500 500. Linka detskej istoty je:

  • telefonická linka pre deti a mládež
  • ak máš nejaký problém, môžeš volať kedykoľvek
  • všetko, čo povieš, zostane dôverné
  • hovor je bezplatný

LDI pracuje aj na projekte CHIPS, ktorý sa na našej škole rozbieha. Projekt “CHIPS“ pomáha školám zostaviť programy vrstovníckej podpory. Vrstovnícka podpora je spôsob, pri ktorom môžu mladí ľudia využiť svoje schopnosti počúvať iných, ako aj ponúknuť svoje priateľstvo na podporu iných. Program „CHIPS“ pomáha riešiť a preventívne pôsobiť proti negatívnym javom ako je: šikanovanie, závislosti, konflikty a nedorozumenia, neschopnosť zvládať učivo, sociálna neistota, pomáha zlepšiť atmosféru v triede i v škole, dáva deťom pocit bezpečia a istoty, čím vytvára bezpečné a priaznivé prostredie pre ich rozvoj, vzdelávanie a podnetné formovanie životných hodnôt. Projekt „CHIPS“ pomáha rozvíjať empatiu, zdravé sebavedomie, zlepšuje komunikáciu medzi deťmi i učiteľmi. V súčasnosti sa mnohí mladí ľudia a deti o svojich problémoch radšej rozprávajú s vrstovníkmi, kamarátmi v ich veku, ktorí im rozumejú a chápu, čo práve prežívajú skôr, ako s dospelými. Vrstovnícka podpora umožňuje deťom hovoriť s inými deťmi – ich vrstovníkmi v bezpečnom prostredí o ich obavách a problémoch. Toto celé sa deje formou neformálneho rozhovoru s podporovateľom, vyškoleným žiakom, ktorý je ochotný pomôcť, ktorý ťa bude pozorne počúvať, čo hovoríš a podporovať ťa v tvojich činoch. Naši podporovatelia – žiaci sú pre prácu vyškolení a sú tiež viazaní mlčanlivosťou, takže o tom, čo spolu preberieme, sme povinní mlčať. Ako zistíte, kto je podporovateľom CHIPS- u, komu sa možno zdôveriť? Na našej škole bude pôsobiť cca 10 podporovateľov z druhého stupňa – preškolených psychológmi z CPPPaP. Ich mená sa budú zverejnené ihneď po ich nominácii. Okrem detských podporovateľov je zapojená do projektu aj p. uč. Domoráková. Zvolení aktéri  vám budú v uvedenom čase k dispozícii v miestnosti kabinetu p. uč. Domorákovej na 2. medziposchodí /označenej názvom CHIPS/, alebo počas veľkých prestávok a ráno pred vyučovaním. Možno ťa zaujíma, či sa musíš objednať ako na nejaké sedenie. NIE – stačí len prísť, alebo môžeš svoj problém napísať na papierik, ktorý vhodíš do CHIPS –áckej schránky vo vestibule školy. Nezabudni napísať svoje meno a triedu, aby sme ťa mohli nájsť a pomôcť tvoj problém vyriešiť.

  • Program CHIPS sa môže stať súčasťou prevencie negatívnych javov na našej škole, môže pomôcť naučiť deti riešiť ich problémy samostatne a zodpovedne.