Vzdelaní žiaci – kompetentní absolventi

Naša škola uspela vo výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 – Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla platnosť podpisom Ministerkou školstva Martinou Lubyovou a riaditeľkou školy, Ivetou Hesekovou dňa 22.11.2018. Projekt pod názvom „Vzdelaní žiaci  – kompetentní absolventi“, kód projektu v ITMS2014+ 312011R044, sa realizuje od 3.12.2018.

Projekt je zameraný na zvýšenie kompetencií pedagógov prostredníctvom práce v pedagogických kluboch s príslušnými výstupmi a na zvýšenie matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom extra hodín. Extra hodiny zavedené v každom ročníku v predmete matematika sú zamerané na rozvoj potrebnej matematickej gramotnosti. Extra hodiny sú vedené alternatívnymi vyučovacími postupmi a metódami, za využitia skupinovej práce, kooperatívneho vyučovania, používania IKT ako podporného prostriedku na rozvoj predstavivosti, aktivizujúcich vyučovacích metód ako je brainstorming alebo problemsolving. Pedagogické kluby pre učiteľov matematiky sú priestorom na vzájomné obohacovanie sa pedagógov – skúsenejší učitelia s dlhším pedagogickým pôsobením odovzdávajú príklady dobrej praxe mladším kolegom a títo zas zdieľajú svoje skúsenosti s používaním IKT a so zavádzaním aktivizujúcich metód vo vyučovaní. V pedagogickom klube pracujú učitelia prvého aj druhého stupňa, čím sa vytvára možnosť vzájomného odovzdávania si skúseností a lepšej spolupráce pri prechode žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.

Dokumenty:

Správa o činnosti pedagogického klubu 04_11_2019

Správa o činnosti pedagogického klubu 14_10_2019

Správa o činnosti pedagogického klubu 7_10_2019

Správa o činnosti pedagogického klubu 25_9_2019

Správa o činnosti pedagogického klubu 18_9_2019

12_6 Správa o činnosti klubu 2019

5_6 Správa o činnosti klubu 2019

23_5 Správa o činnosti klubu 2019

15_5 Správa o činnosti klubu 2019

24-4 Správa o činnosti klubu 2019

10-4 Správa o činnosti klubu 2019

20-3 Správa o činnosti klubu 2019

13-3 Správa o činnosti klubu 2019

13-2 Správa o činnosti klubu 2019

4-2 Správa o činnosti klubu 2019

Správa o činnosti klubu_23_1_2019

Správa o činnosti klubu_09_1_2019

Správa o činnosti klubu_12_12_2018

Správa o činnosti klubu_3_12_2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_384_2018 – text