Zápis do 1. ročníka

Po úplnom vyplnení prihlášky a podpísaní oboma zákonnými zástupcami

sa dostavte na zápis do školy v hore uvedenom čase ( bez dieťaťa !!! )

Ďaĺšie dokumenty na stiahnutie

Vážení rodičia !

Zápis Vášho dieťaťa do základnej školy je významným medzníkom v jeho osobnom intelektuálnom a emocionálnom rozvoji. Teraz nerozhodujete o sebe a svojom vlastnom pohodlí, ale o tom, aký pocit so spomienkami na  aktívne prežité detstvo ho bude celý život sprevádzať. Vyberte pre svoje dieťa  školu, ktorá mu poskytne  nielen príjemné prostredie, ale dá mu predpoklady zapojiť sa do širokého spektra aktivít, ktoré v ňom podnietia záujem a túžbu po ďalšom vzdelávaní a dá mu pocit širokospektrálne prežitého detstva.

    Predstavujeme Vám súčasnú základnú školu na Holíčskej ulici v Bratislave.

 Zameranie školy

1.stupeň – jazykový variant, šport, informatika,umenie                                                   

 • Anglický jazyk od 1.roč., nemecký jazyk
 • Individuálny prístup k talentovaným žiakom
 • Projektiáda
 • Esteticky a moderne vybavené priestory školy a triedy
 • Možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky/basketbal, tenis, tanečná, výtvarný,futbalový/
 • Bohatá mimoškolská činnosť, školy v prírode, plavecký,
 • Pestrý program v Školskom klube detí

2. stupeň – jazykové, matematické  a environmentálne  zameranie

 • Anglický a nemecký jazyk od 5. ročníka 
 • Posilnené vyučovanie matematiky a informatiky
 • Informatizácia vyučovacieho procesu, nové učebne informatiky, WIFI v budove školy, využívanie  interaktívnych  tabúľ a dataprojektorov
 • Budujeme odborné učebne technickej výchovy
 • Individuálny prístup k talentovaným žiakom, príprava žiakov na olympiády
 • prírodovedné vzdelávanie formou zážitkov

Projekty, olympiády, výsledky školy

 • Zdravá škola, Sme v škole, Správaj sa normálne, Liga za duševné zdravie,
 • Maksík, Maks, Klokan, Farebná stopa, projekty pre začlenených  žiakov,
 •  organizácia a účasť na okresnom kole Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín
 • Účasť na olympiádach, vedomostných i športových súťažiach s úspešným umiestnením
 • Dopravná výchova a Environmentálna výchova, projekty vyhlásené MŠVVaŠ SR
 • Vlastná školská knižnica, vydávanie školského časopisu „Oko“
 • Školské výlety, tematické exkurzie v rámci zážitkového učenia po celom Slovensku 
 • Tradičné aktivity školy pre žiakov a rodičov školy – vianočné trhy, veľkonočné tradície a dielne, športové súťaže, dary jesene , spanie v škole, školský ples pre rodičov a priateľov školy, Deň rodiny a športu, ….
 • Organizácia športových podujatí pre žiakov a rodičov na zrekonštruovanom multifunkčnom ihrisku

Zdravie 

Starostlivosť o zdravý vývoj detí v rámci projektu Školy podporujúcej zdravie

 • Zdravá desiata, Týždeň zdravej výživy, Zdravé jabĺčko
 • Odbornú starostlivosť pod vedením špeciálneho pedagóga, školského psychológa, logopéda a výchovného poradcu
 • Asistenti pri vyučovaní- pomoc žiakom a učiteľom
 • Ozdravovací kurz pre všetky ročníky, jarné školy v prírode 
 • Plávanie v školskom bazéne                      
 • Kurzy lyžovania 
 • Kultúrne a zdravé prostredie  – zrekonštruovaná školská kuchyňa, sociálne zariadenia v ŠKD,  nové učebne, priestor pre realizáciu žiakov- oddychové kútiky