Škola

O nás

Motto: „Nikto sa múdrym nerodí­, ale sa múdrym stáva.“

Seneca

 • Každoročne dosahujeme vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a úspešné umiestnenia žiakov na stredných školách.
 • V celoplošnom testovaní žiakov deviateho ročníka zo SJL a M dosahujeme výborné umiestnenie- nad celoslovenský priemer.
 • Žiaci pravidelne dosahujú úspechy vo všetkých predmetových olympiádach a súťažiach.
 • V škole aktívne pracuje školský parlament.
 • Využívame novozriadené moderné multifunkčné ihrisko a elektronickú žiacku knižnicu.
 • Vydávame školský časopis Školoviny.
 • Spolupracujeme s FF UK – katedrou psychológie, v škole pracuje školský psychológ.
 • Spolupracujeme s organizáciami Liga proti rakovine, Unicef.
 • Organizujeme školské výlety, exkurzie a školy v prírode.
 • Snažíme sa o bezstresové vyučovanie v priateľskej atmosfére.

Profilácia  – zameranie školy

 • Kvalitné a odborné vyučovanie cudzích jazykov s dlhodobou tradíciou vyučovania nemeckého jazyka a s vyučovaním anglického jazyka od prvého ročníka.
 • Športová príprava – plávanie. V škole pracuje plavecký oddiel ORCA, ktorý navštevujú talentovaní žiaci a plavecké krúžky pre ostatných záujemcov z radov žiakov. Škola má vlastný bazén.
 • Práca s počítačom od 1. ročníka.
 • Netradičné prvky vyučovania, moderné metódy a formy práce, zážitkové učenie, interaktívna tabuľa, projektové práce, počítačové prezentácie, exkurzie v rámci Slovenska i v zahraničí (Viedeň), každoročná akadémia s tvorivými dielňami, pravidelná návšteva divadelných predstavení v SND.
 • Bohatá krúžková činnosť:

Krúžky pre žiakov 1. stupňa – počítačový, výtvarný, vlastivedný, pracovno-technický, paličkovanie.
Krúžky pre žiakov 2. stupňa – počítačový, štylistický, literárna tvorba, divadelný a kultúrny, plavecký, stolnotenisový, strelecký, športové hry.

Venujeme sa projektovému vyučovaniu.

Ako vyzerá tvorba projektu?

Pre manažéra má projekt začiatok a koniec a nejaké aktivity medzitým.

Pre žiaka/žiačku je projekt vlastná výskumná práca, kde si určí svoj cieľ a sám (sama) alebo s odbornou pomocou uskutoční aktivity, ako je napríklad rešerš, experiment, prieskum atď., pomocou ktorých sa k cieľu dostane.

Cieľom pedagógov našej školy je dať žiakom predstavu a nejaké tipy, na ktoré dôležité aspekty sa musia sústrediť a ako si celú prácu na projekte zorganizovať.

Dobré projekty ukazujú, čo žiakov skutočne baví. Tie nadpriemerné sa dostávajú spolu s autormi na rôzne súťaže. Žiaci nemusia hneď vymyslieť liek proti rakovine, stačí keď sa venujú niektorej z tém, ktoré sa opakujú každý rok, ale spracujú ju svojím spôsobom alebo ju rozšíria. V tom prípade je ich inovatívnym vkladom práve znovupotvrdenie alebo zamietnutie existujúcej hypotézy alebo ustáleného názoru na nových údajoch. Celkovo si učitelia v projekte cenia predovšetkým ich vlastný vklad. Preto kladieme dôraz na vlastnú motiváciu (určené ciele) a vlastnú myšlienku k daným témam. Osvedčil sa nám pracovný denník, kde sa zaznamenávajú jednotlivé aktivity a výsledky. Predtým si však žiaci vytvoria projektový plán; to je cestovná mapa, podľa ktorej postupujú. Rozdelia si tému na čiastkové témy a ku každej vymyslia postup alebo osobu, ktorá by im mohla poradiť. Každá čiastková téma sa dá zhrnúť do jednoduchej vety, príp. súvetia. Dokopy sa pracovný denník a projektový plán dajú nazvať akometodológia projektu, t. j. opísaný postup prác pri naplňovaní cieľov stanovených v projekte. Ku každej téme už bolo popísaných tisíce strán, ale situácia sa stále mení a nové myšlienky vznikajú ako kvapky pri daždi. Dôležitý jevlastný prínos žiaka, a preto ho treba oddeliť od už objaveného. Základnou požiadavkou je dôsledne citovať zdroje informácií. Keď žiaci pripravujú písomnú prácu, vždy oddeľujú odstavce, v ktorých citujú alebo parafrázujú(vlastnými slovami zhŕňajú) informácie z iných zdrojov. Vo všeobecnosti platí, že odborné knižné a časopisecké zdroje, predovšetkým vedecké práce, platia za viac, ako populárne knihy a internetové stránky (nie však vedecké internetové stránky). Žiaci vždy uvádzajú autora, názov knihy a rok vydania, pri internetových zdrojoch celú adresu alebo postup, ako sa k stránke doklikali a dátum prístupu. Každá práca sa po ukončení prezentuje. Nielenže sa prezentácia hodnotí, ale umožňuje aj vyslať svetu správu o tom, čo žiaci naozaj dokázali a je to dobrý nácvik na ďalšie štúdium. Pri prezentácii žiak/žiačka myslí na to, že neprezentuje sám/sama seba, a preto je dôležité zaujať. Z tohto dôvodu si vyučujúci najviac cení originálny prínos, pretože vtedy netreba zaujať témou alebo spracovaním, lebo ide o vlastné dielo.

Pointou prezentácie nie je za každú cenu dokazovať úspech. Dôležité sú všetky kroky, ktoré žiakov k výsledku doviedli a predovšetkým závery, ktoré si vďaka metodológii a prípadnej odbornej pomoci vedeli z projektu vyvodiť.

Prezentáciou sa projekt ešte nekončí. Žiaci si zaznamenajú spätnú väzbu k jednotlivým častiam projektu, označia slabé miesta a vymyslia, čo je ďalej možné spraviť. Až tu sa končí skutočne dobrý projekt. Má teda začiatok a koniec a nejaké aktivity medzitým.

Pravidelná práca s interaktívnou tabuľou na hodinách

Od školského roku 2008/2009 máme možnosť používať pri vyučovaní interaktívnu tabuľu. Týmto systémom sa skvalitňuje a spestruje hodina učiteľovi i žiakom. Tabuľa nám uľahčuje výklad aj doplňujúce cvičenia. Interaktívna povaha použitých materiálov znamená prirodzené a jednoduché zapojenie obrazu, zvuku a aktuálnych internetových odkazov do procesu vyučovania s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov k ústnemu a písomnému prejavu, k presnej interpretácii základných i zložitejších faktov a k vyjadreniu vlastných postojov a zodpovedajúcej argumentácii. Pri práci s interaktívnou tabuľou rozvíjame tieto kľúčové kompetencie:

 • Kompetencia k učeniu
  Žiak získava poznatky z najrôznejších zdrojov (internet), rozvíja jednotlivé schopnosti napr. v cudzom jazyku (počúvanie, čítanie s porozumením).

 • Kompetencia k riešeniu problémov
  Žiak využíva pri samostatnom riešení problému svoje znalosti práce s ICT.

 • Kompetencia komunikatívna
  Žiak môže pomocou počítača chatovať v rámci jednej skupiny (efektívne a tvorivo využíva dostupné prostriedky komunikácie), precvičuje si rôzne ústne prejavy.

 • Kompetencia sociálna a personálna
  Pri tímovej práci žiak organizuje spoločnú činnosť, preberá zodpovednosť za prácu svoju i celej skupiny.

Veľkou výhodou je tzv. ,, špeciálna roletka,,. Umožňuje odkryť len tú časť tabule, ktorú vyučujúci chce žiakom ukázať. Túto funkciu využívame napr. pri precvičovaní nových slovíčok, fráz, učiva alebo gramatických javov. Žiaci majú okamžitú spätnú väzbu a učiteľ môže ľahko kontrolovať ich prácu a pozornosť. Príslušnú lekciu možno ukladať a pri ďalšom opakovaní len spustiť. Odpadá teda zdĺhavé kopírovanie, ktoré je často náročné na čas i financie. Využívame možnosti samotného softwaru na spestrenie vyučovania. Pre uľahčenie písania na tabuli, prenášame na ňu žiakom riadky. Žiak potom píše na tabuľu špeciálnym perom. Taktiež často používame ako pozadie napr. obrázok. Ďalším veľmi praktickým nástrojom, ktorý často využívame je lupa, ktorá umožňuje vybranú časť zväčšiť tak, aby bola dobre viditeľná i zo vzdialenejších miest triedy. Pomocou hypertextových odkazov je možné vytvárať rôzne prezentácie, hry a aktivity. Žiaci môžu tiež vymýšľať krížovky, testy, otázky, čo využívame ako formu skúšania, pri ktorej odpadá zbytočný stres a strach z neúspechu. Tabuľu využívame aj ako veľkú obrazovku. Pomocou počítača a nainštalovaného projektoru spúšťame na nej vyučovacie programy jednotlivých predmetov alebo DVD. Všetko je samozrejme doplnené zvukom. Do vyučovania zaraďujeme i prehrávanie zvukových záznamov na počítači a zároveň odkrývame prehrávaný text pomocou tabule.

Vyučovanie obohacujeme i voľne šíriacimi programami celosvetovej siete internet – s kvízmi, krížovkami a testami.