Chémia

NAUČIŤ LEPŠIE, ODMENIŤ VIAC je projekt financovaný MČ Bratislava – Petržalka. V  školskom roku 2017/2018 sme realizovali projekt v chémii v 7. ročníku, s názvom CHÉMIA NÁS BAVÍ. Žiaci pracovali individuálne aj v skupinách, klasickými aj alternatívnymi vyučovacími postupmi. Realizovali praktické aktivity, pripravovali prezentácie, plagáty, protokoly aj výstupy v interaktívnej podobe, napríklad mapu s rozmiestnením chemických závodov na Slovensku, obrázkový laboratórny poriadok, alebo interaktívnu priraďovačku k bezpečnostným piktogramom, R-vetám a S-vetám. Žiaci pracovali rôznymi metódami s prvkami bádateľského vyučovania, brainstormingu, skupinovej práce a pripravili aj vrstovnícke vyučovanie pre mladších žiakov na tému filtrácia. Výstupom projektu bola otvorená vyučovacia hodina pre petržalských učiteľov chémie.

   

Chémia – veda, ktorá má budúcnosť. Snažíme sa priblížiť obsah učiva chémie žiakom prístupnou formou, a tak sa aj pomerne zložitý obsah dá ľahšie pochopiť. Aktívnejšiemu osvojeniu učiva prispievajú experimenty, ktoré sú súčasťou laboratórnych úloh. Žiaci sú motivovaní zaradením informačných technológií do vyučovania, mnohé témy máme spracované v elektronickej podobe. Taktiež umožňujeme žiakom realizovať sa tvorbou vlastných projektov a prezentácií. Využívame aj portál Digipédia, najmä názorné animácie, ktoré uľahčia predstavu o komplikovaných chemických procesoch. Veríme, že medzi žiakmi máme budúcich farmaceutov, lekárov, mikrobiológov – rozhodne nepodceňujeme význam prírodných vied a snažíme sa žiakom vytvoriť pozitívny vzťah aj k náročným vyučovacím predmetom.