Zodpovedná osoba podľa Zákona č. 54/2019 Z. z.

Základná škola, Holíčska 50, Bratislava, podľa Zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať podnety zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • ústne do zápisnice
  • písomne (zásielku označiť „do vlastných rúk“)
  • elektronicky: e-mail : zdenka.sladekova@zsholicska.sk

Zodpovedná osoba: RNDr. Zdenka Sládeková
adresa:      Holíčska 50, 851 05 Bratislava
e-mail:      zdenka.sladekova@zsholicska.sk

SMERNICA č. 3/2019
o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti