Deň otvorených dverí – zmena termínu

Z dôvodu vážnych zdravotných dôvodov učiteliek prvého ročníka bude DEŃ OTVORENÝCH DVERÍ preložený na 4.4. a 5.4. 2018. Ďakujeme za porozumenie.
Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame do našej Základnej školy na DOD.

  • Dňa 4.4. 2018 /streda/ od 8:00 hod. do 11:00 hod., kedy budú otvorené hodiny pre rodičov detí z MŠ /budúcich prvákov/ v 1. ročníkoch:
1. A trieda: Metóda splývavého čítania – SFUMATO /SJL/
1. B trieda: Ukážková hodina: Matematika
1. A, B: Klasické vyučovanie – čítanie, skupinová práca u prvákov
  • Dňa 5.4. 2018 /štvrtok/ DOD 1. – 4. ročník od 8:00 do 11:40 hod. pre všetkých rodičov detí a žiakov:
– Vyučovacie hodiny podľa rozvrhu v danej triede – aj v 1. ročníkoch,
– vyučovanie v odborných učebniach,
– otvorené hodiny v ANJ na 1. stupni;
– prehliadka priestorov školy.
Profilácia – zameranie našej ZŠ:
* Anglický jazyk od 1. ročníka.
* Netradičná metóda čítania – splývavé čítanie “SFUMATO“.
* Bazén –zaradené plávanie do vyučovania Telesnej a športovej výchovy.
* Environmentálna výchova „Zelená škola“.
* Spolupráca s MŠ v športových aktivitách.
* Hudobno-dramatický krúžok pod vedením Z. Haasovej – divadelná, dabingová a televízna herečka, režisérka.
* Spevácky zbor, hra na hudobný nástroj, tanečné krúžky, šach, výtvarný, novinársky a ďalšie aktivity, možnosti pre Vaše deti.
* Organizujeme aj na 1. stupni ZŠ „Školu v prírode“, výlety, exkurzie.
* Školský klub detí od 6.30hod. do 17.30 hod..
TEŠÍME SA NA VÁS  A VAŠE DETI, PRÍĎTE NÁS POZRIEŤ!!!!!!!!!!!
Kolektív učiteľov ZŠ, Holíčska 50, Bratislava
Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Recyklohry

Aj v druhom polroku pokračujeme v zbere použitej elektroniky a použitých bateriek. O odvoz a ďalšie zhodnotenie týchto surovín sa stará firma Asekol. Vďaka nej škola získava body za hmotnosť odvezeného odpadu a za riešenie sprievodných úloh, a zároveň, životné prostredie je odbremenené od inak nebezpečného odpadu.
    
 
Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Ponuka pracovného miesta

Základná škola, Holíčska 50, prijme upratovačku s nástupom ihneď.
Pri plnom úväzku na 1 kalendárny rok je výška náborového príspevku 550 €.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Ponuka pracovného miesta

Oznámenie o zápise do 1. ročníka základnej školy

O Z N Á M E N I E
o povinnom zápise detí do 1. ročníka základnej školy
pre školský rok 2018/2019

V zmysle § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 12 z 1. decembra 2015, ktorým sa určuje miesto, čas a bližšie podrobnosti zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, je zápis detí do 1. ročníka Základnej školy, Holíčska 50, Bratislava stanovený nasledovne :  
v piatok 6. apríla 2018 od  15.00 h.  – 18.00 h.
v sobotu 7. apríla 2018 od    8.00 h.  – 12.00 h.

Pri zápise dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť :
* údaje o dieťati : meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
* údaje o zákonnom zástupcovi: meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
* doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu (odklad školskej dochádzky, integrácia dieťaťa).

Na zápis spolu s dieťaťom by mali prísť obaja zákonní zástupcovia.
K zápisu je potrebné priniesť:
* Rodný list dieťaťa
* Občiansky preukaz
* Prípadne súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy
* Zápisný lístok
* Dotazníky
Zápisný lístok a dotazníky môžu zákonní zástupcovia priniesť už vyplnený, nezabudnite na podpis oboch zákonných zástupcov.
Dokumenty potrebné k zápisu si môžete stiahnuť a vyplniť vopred kliknutím NA TOMTO MIESTE
Ďalšie informácie
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak do 31. augusta kalendárneho roka dovŕši vek šesť rokov. Zákonný zástupca môže dieťa zapísať iba na jednu školu. Má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú školu mimo školský obvod, v ktorom má v čase zápisu trvalý pobyt. 
Školský obvod ZŠ Holíčska 50 : 
Brančská, Budatínska (čísla 1 – 27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska.

ZŠ, Holíčska 50 poskytuje :
* vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka (nemecký jazyk od 7. ročníka),
* informatickú výchovu  a plavecký výcvik od prvého ročníka (škola má bazén), 
* environmentálnu a ekologickú výchovu,
* novú metodiku vzdelávania žiakov 1. ročníka,
* bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť, kvalitu v ŠKD,
* CVČ ako súčasť školy (plávanie, basketbal, tanec, tenis,).

 
V Bratislave, 26. februára 2018                        
Mgr. Jozef V a r g a
riaditeľ školy  

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznámenie o zápise do 1. ročníka základnej školy

Návšteva z MŠ Holíčska 30

Dňa 19.2.2018 sme mali návštevu v prvých ročníkoch ZŠ. Prišli nás navštíviť škôlkari z MŠ Holíčska 30. Spolu s našimi prvákmi sme na tvorivých dielňach vyrobili pekné motýliky, ktoré si deti zo škôlky odniesli ako darček od našich prvákov. Ďakujeme za návštevu, tešíme sa na ďalšie. Fotografie si môžete prezrieť v GALÉRII.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Návšteva z MŠ Holíčska 30

Chémia nás baví

NAUČIŤ LEPŠIE, ODMENIŤ VIAC je projekt financovaný MČ Bratislava – Petržalka. V tomto školskom roku realizujeme projekt v chémii v 7. ročníku, s názvom CHÉMIA NÁS BAVÍ. Žiaci pracujú individuálne aj v skupinách, klasickými aj alternatívnymi vyučovacími postupmi. Pripravujú prezentácie, plagáty, protokoly aj výstupy v interaktívnej podobe, napríklad mapu s rozmiestnením chemických závodov na Slovensku, interaktívnu priraďovačku k piktogramom, vrstovnícke vyučovanie pre mladších žiakov na tému filtrácia.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Chémia nás baví

Aktuality v Zelenej škole

V programe Zelená škola pokračujeme s prioritnou témou Odpady. Význam problematiky podčiarkuje aj téma tohtoročnej Petržalskej konferencie (ktorá bude na pôde našej školy) EKO-logicky doma i v škole: "Neutop sa v odpadoch". Poračujeme v projekte Recyklohry, aktívne sa zapájame do projektu Olománia, spolupracujeme s firmou Ekoway a najnovšie sme začali pracovať v projekte Ekoalarm.
Čo sa nám už podarilo v školskom roku 2017/2018 ?

       * Zostavili sme nové Kolégium
       * Vybrali nás do projektu Ekoalarm
       * Poctivo sme triedili papier, plasty, elektroniku, vrchnáčiky, batérie
       * Vypracovali sme Environmentálny audit školy
       * Aktuálne pracujeme na tvorbe Environmentálneho akčného plánu

Oceníme akýkoľvek dobrý nápad, čo by sa dalo u nás zlepšiť v oblasti odpadov. Návrhy aktivít môžte povedať ktorémukoľvek členovi Kolégia Zelenej školy alebo ich môžte pridať na nástenku Zelenej školy vo vestibule školy.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Aktuality v Zelenej škole

Náš tím Lazy Robots opäť výborne reprezentoval na súťaži FLL

FIRST® LEGO® League (FLL) je medzinárodná súťaž v konštruovaní a programovaní robotov, ktorá umožňuje deťom vniknúť do vedeckého a technologického sveta v športovej atmosfére. Náš tím Lazy Robots mimoriadne úspešne reprezentoval školu už druhý rok, a to na regionálnom turnaji, ktorý sa konal na pôde Paneurópskej vysokej školy, Fakulte informatiky, dňa 11.1.2018. V duchu hodnôt FLL, v priateľskej súťažnej atmosfére sa deti z nášho tímu mohli vzájomne inšpirovať a zmerať si sily, či už s reprezentantami gymnázií, iných základných či stredných škôl z rôznych kútov Slovenska, alebo tímov pod záštitou firiem a organizácií a boli skutočne úspešní. Celkovo získali tretie miesto  a v kategórii Tímová práca boli najlepší zo všetkých 15 zúčastnených tímov. Ďakujeme tímu Lazy Robots za vynikajúcu reprezentáciu našej školy, Radkovi Marčišovi a Vilme Peciarovej z 8.A, Lukáškovi Duroškovi a Paťkovi Révayovi zo 7.A a Davidkovi Šebáňovi a Mirkovi Ongerovi zo 6.A.
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Náš tím Lazy Robots opäť výborne reprezentoval na súťaži FLL

Ponuka pracovného miesta

Školská jedáleň pri Základnej škole, Holíčska 50 prijme do pracovného pomeru pomocnú silu do kuchyne s nástupom ihneď. Možné je uplatniť náborový príspevok vo výške 650 €.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Ponuka pracovného miesta

Karneval v ŠKD

Dnes sa na fašiangovej diskotéke v ŠKD zabávali krásne masky. Spoločne sa veselili postavičky z hier a komiksov, zvieratká, čertíci, princezničky aj piráti. Deti si zatancovali a zažili pri tom veľa zábavy. Fotografie z karnevalu si môžete prezrieť v našej GALÉRII.
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Karneval v ŠKD