Výchovný poradca

Milí žiaci, vážení rodičia,

mojou úlohou ako výchovného poradcu je nielen pomáhať žiakom pri výbere vhodnej strednej školy, ale aj spolupracovať s Vami pri riešení výchovných či vzdelávacích ťažkostí ziakov. Niektoré situácie vieme riešiť bežnými pedagogickými postupmi v spolupráci s rodinou žiaka, no vo vážnejších záležitostiach spolupracujeme so špeciálnou pedagogičkou, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Odborom sociálnych vecí a rodiny. Konzultácie s uvedenými inštitúciami sú, samozrejme, bezplatné a slúžia na riešenie problémov v záujme žiakov.

Teším sa na stretnutia s Vami, Mgr. Lukáš Vrábel