Výchovná poradkyňa

Milí žiaci, vážení rodičia,

mojou úlohou ako výchovnej poradkyne je nielen pomáhať žiakom pri výbere vhodnej strednej školy, ale aj spolupracovať s Vami pri riešení výchovných či vzdelávacích ťažkostí detí. Niektoré situácie vieme riešiť bežnými pedagogickými postupmi v spolupráci s rodinou žiaka, no vo vážnejších záležitostiach spolupracujeme so špeciálnou pedagogičkou, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Odborom sociálnych vecí a rodiny. Konzultácie s uvedenými inštitúciami sú samozrejme bezplatné a slúžia na riešenie problémov v záujme detí.

Teším sa na stretnutia s Vami, Katarína Greschnerová