OZNAM

Naša škola – sprievodca

Vážení rodičia !!!

Záujem o tieto samotestovanie antigénovými testami treba nahlásiť do 25. 08. 2021 do 12.00 hod. u triednych učiteľov, v prípade, že nemáte kontakt na triedneho učiteľa, mailom na zsholicska@zsholicska.sk /meno priezvisko žiaka/

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili vo štvrtok 19.8.2021 vykladania 510 šatňových skriniek pre našich žiakov: Ing. Behúlovi – poslancovi MČ Petržalka, p. Pálkovi – rodičovi žiačky zo 6.B triedy, Mgr. Neckárovi – učiteľovi našej ZŠ, p. Pešatovi – školníkovi našej ZŠ a PaedDr. Šimekovej – vychovávateľke ŠKD a zároveň aj ako rodičovi žiakov z 4.A a 7.A triedy.

Riaditeľka školy

Oznam

Vážení rodičia,

k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

(ďalej len „dotácia na stravu“)

Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

  1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 05. august 2021.

Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 01.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 01.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu po 01.01.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

                             Dôležité !!!!!!                         

Zákonní zástupcovia predkladajú všetky tlačivá s potrebnými dokladmi na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. ZŠ a MŠ iba distribuujú oznam. Všetky potrebné doplňujúce informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Milí rodičia,

sme veľmi radi, že Vás, teda presnejšie Vaše deti, môžeme pozvať na ôsmy ročník Letnej školy Teach for Slovakia. Tento rok sa uskutoční na CZŠ Narnia v Petržalke. Bude prebiehať posledné dva júlové týždne: 19.7.2020 až 30.7.2020. Účasť na Letnej škole je bezplatná.

Viac informácií o Letnej škole nájdete na webstránke:

teachforslovakia.sk/letna-skola-teach-for-slovakia/

Náš program Teach for Slovakia je súčasťou globálnej siete Teach For All, v ktorej je realizácia letných škôl základným pilierom modelu podpory vzdelávania detí.

Letné školy podľa metodiky Teach for All prebiehajú v 60 krajinách sveta, na Slovensku ich organizujeme od roku 2014. Predstavujú skvelú príležitosť pre žiakov ako aj počas leta pracovať na rozvoji svojich akademických vedomostí ale aj budovať charakterové vlastnosti. Naši učitelia sú veľmi energickí a počas celej letnej školy pracujú s pedagogickými mentormi, aby sme zabezpečili vysoký štandard vyučovania.

Deti sa učia zážitkovo, interaktívne a najmä diferencovane. Znamená to, že v triede nejdú všetci rovnakým tempom, rýchlosť je prispôsobená každému dieťaťu. Veľmi nám záleží aj na pozitívnej motivácii. Zo spätných väzieb od rodičov vieme, že účasť na našej Letnej škole viacerým deťom pomohla aj pri nabratí sebavedomia do predmetov, ktoré im predtým nešli.

Minulý rok sme našou dlhoročnou expertízou pomáhali aj tímu na ministerstve školstva, ktorý pracoval na tvorbe metodík a plánov pre organizáciu letných škôl na celonárodnej úrovni.

Prihlášku do Letnej školy Teach for Slovakia nájdete tu:  https://bit.ly/3wszWBM

Vaše dieťa môžete prihlásiť do 11.7.2021 do naplnenia kapacity Letnej školy (v prípade, že prihlasujete na školu viacero detí Vás prosím o vyplnenie nového formulára pre každé dieťa). Formulár slúži ako oficiálna prihláška a jeho odoslaním sa bude rátať s účasťou Vášho dieťaťa na škole. O prijatí prihlášky a potvrdení účasti Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky najneskôr do piatich dní od prihlásenia Vašeho dieťaťa.

Budeme sa veľmi tešiť na spoločné letné dobrodružstvá s Vašimi deťmi,  Tím Letnej školy

Erik Tomásch  Ambassador program manager | SWIP coordinator M: 0911 923 491 E: erik.tomasch@teachforslovakia.sk Štúrova 3, Bratislava | teachforslovakia.sk    
 

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov)  zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie  (Príloha č. 8) Príloha č. 8 Stiahnuť