Aktuality

Vážení rodičia,

z dôvodu konania TESTOVANIA T9-2019 udeľuje Riaditeľka ZŠ Holíčska 50 v Bratislave, žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupeň), 5. – 8. ročník ZŠ, RIADITEĽSKÉ VOĽNO, dňa 03. apríla (streda) 2019.
PaedDr. Iveta Heseková

O Z N Á M E N I E
o povinnom zápise detí do 1. ročníka základnej školy
pre školský rok 2019/2020

            V zmysle § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 12 z 1. decembra 2015, ktorým sa určuje miesto, čas a bližšie podrobnosti zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách,

je zápis detí do 1. ročníka Základnej školy, Holíčska 50, Bratislava
stanovený nasledovne :

v piatok 5. apríla 2019  od  15.00 hod.  – 18.00 hod.
v sobotu 6. apríla 2019 od   8.00 hod.  – 12.00 hod.

Pri zápise dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť :

 1. údaje o dieťati : meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
 2. údaje o zákonnom zástupcovi: meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
 3. doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu (odklad školskej dochádzky, integrácia dieťaťa).

Ďalšie informácie:

Školský obvod ZŠ Holíčska 50 : Brančská, Budatínska (čísla 1 – 27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak do 31. augusta kalendárneho roka dovŕši vek šesť rokov.

Zákonný zástupca môže dieťa zapísať iba na jednu školu. Má právo vybrať
pre svoje dieťa aj inú školu mimo školský obvod, v ktorom má v čase zápisu trvalý pobyt.

ZŠ Holíčska 50 poskytuje :

 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka (nemecký jazyk od 7. ročníka),
 • informatickú výchovu  a plavecký výcvik od prvého ročníka (škola má bazén),
 • environmentálnu a ekologickú výchovu (držitelia titulu Zelená škola),
 • novú metodiku vzdelávania žiakov 1. ročníka,
 • bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť, kvalitu v ŠKD,
 • CVČ ako súčasť školy (plávanie, tanec, tenis, basketbal).

Ďalšie informácie o škole nájdete na www.zsholicska.sk

V Bratislave 13. marca 2019                                                            

PaedDr. Iveta Heseková
riaditeľka školy

Termín zápisu: 5. apríla – 06. apríla 2019 (piatok a sobota)

K zápisu je potrebné priniesť:

 • RODNÝ LIST DIEŤAŤA
 • OBČIANSKY PREUKAZ
 • Prípadne Súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa

V záložke Prihláška na školský rok 2019/2020 Vás prosíme, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú ju prineste na zápis Vášho dieťaťa. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.  Zápisný lístok /Prihlášku/ môžu zákonní zástupcovia priniesť už vyplnený, p. učiteľky skontrolujú správnosť údajov na zápisnom lístku podľa rodného listu a občianskeho preukazu.

Do školského obvodu ZŠ Holíčska 50 patria tieto ulice:

Brančská                        Budatínska (čísla 1-27)            Holíčska
Smolenická                   Strečnianska                             Šintavská
Tematínska                  Topoľčianska

 V PRÍPADE VYSOKÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH DETÍ BUDÚ PRI PRIJÍMANÍ UPREDNOSTNENÉ DETI Z OBVODU ŠKOLY.

POZVÁNKA na Deň otvorených dverí /DOD/:

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame do našej Základnej školy na DOD.

Kedy?
Dňa 26. 03. 2019  /utorok/ od 8:00 hod. do 10:00 hod., kedy budú otvorené hodiny pre rodičov detí z MŠ /budúcich prvákov/ v 1. ročníkoch:

1. A trieda: Metóda splývavého čítania – SFUMATO /SJL/
1. B trieda: Ukážková hodina: SJL – Sfumato, Matematika
1. C trieda: Klasické vyučovanie – čítanie, skupinová práca u prvákov

Dňa 28. 03. 2019/štvrtok/  DOD 1. – 4. ročník od 8:00 do 10:00 hod. pre všetkých rodičov detí a žiakov:

-Vyučovacie hodiny podľa rozvrhu v danej triede  – aj v 1. ročníkoch,
– vyučovanie v odborných učebniach,
– otvorené hodiny v ANJ na 1. stupni;
– prehliadka priestorov školy.

Profilácia – zameranie našej ZŠ:

*Anglický jazyk od 1. ročníka.
*Netradičná metóda čítania – splývavé čítanie “SFUMATO“.
*Bazén –zaradené plávanie do vyučovania Telesnej a športovej výchovy.
*Environmentálna výchova a program Zelená škola.
*Spolupráca s MŠ v športových aktivitách.
*Spevácky zbor, hra na hudobný nástroj, tanečné krúžky, šach, výtvarný, novinársky a ďalšie aktivity, možnosti pre Vaše deti.
*Organizujeme aj na 1. stupni ZŠ „Školu v prírode“, výlety, exkurzie.
*Školský klub detí od 6.30  hod. do 17.30 hod.

Kolektív učiteľov ZŠ, Holíčska 50, Bratislava

Dôležitá informácia pre rodičov a prispievateľov 2%

Tlačivo na 2% nájdete klikntím SEM:

O.Z. Biela škola
Bratislava, 04.03.2019

Milí rodičia a podporovatelia,
ďakujeme Vám za rozhodnutie venovať 2% z dane nášmu spoločnému občianskemu združeniu BIELA ŠKOLA.
Dovoľujeme si Vás informovať, že sa nám nepodarilo zaregistrovať naše OZ do zoznamu prijímateľov 2% za rok 2018. Aj napriek tejto nepríjemnej skutočnosti je naše O.Z. Biela škola  naďalej aktívne a preto ponúkame možnosť poukázania Vášho 2% príspevku prostredníctvom O.Z. Jeden23223 nasledovne:

Údaje o združení:
Názov:  Občianske združenie Jeden23223
Adresa:   Mamateyova 12, Bratislava 85104     
IČO:  48484555
Právna forma:         Občianske združenie
Identifikácia:          zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov meno, priezvisko, poukázaná suma – nutné z dôvodu identifikácie finančných prostriedkov, ktoré použijeme v rámci nášho O.Z. BIELA ŠKOLA)

Vaše finančné prostriedky použijeme najmä na školské súťaže, školské pomôcky, zatraktívnenie priestorov školy a pod. Užívateľmi prostriedkov budú naše deti, ktorým sa snažíme zatraktívniť nádherné študentské obdobie.
Veríme, že aj v roku 2019 sa nám spoločne podarí naplniť naše plány.

Ing. Miroslav Buc, predseda OZ Biela škola
PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka školy

OZNAM

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je MIMO PREVÁDZKY!!!

Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!!!

Bratislava, 04. 03. 2019

PaedDr. Iveta Heseková
riaditeľka školy

Projekt na rozvoj matematickej gramotnosti

Naša škola uspela vo výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 92 886 €. Projekt pod názvom „Vzdelaní žiaci  – kompetentní absolventi“  je zameraný na zvýšenie matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom extra hodín matematiky a zvýšenie kompetencií pedagógov prostredníctvom práce v pedagogickom klube. Extra hodiny zavedené v každom ročníku v predmete matematika sú vedené alternatívnymi vyučovacími postupmi a metódami, za využitia skupinovej práce, kooperatívneho vyučovania, používania IKT ako podporného prostriedku na rozvoj predstavivosti a ďalších  aktivizujúcich vyučovacích metód.

Projekt Greenpower

Projekt Greenpower rozvíja tzv. neformálne vzdelávanie (súťaže, krúžky, výzvy, projekty…), ktoré prepája so školskými curriculami. Nie len nadchnutie, ale dlhodobé premyslené vedenie žiaka už od ZŠ dokáže ho lepšie pripraviť (spôsob myslenia) pre budúce povolanie. Výzvou v tomto projekte je s malou pomocou postaviť auto a zúčastniť sa s ním na pretekoch.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2018 sa niesla v duchu radostného očakávania najkrajších sviatkov v roku a bola mimoriadne veselá. Na vytvorení výbornej atmosféry sa podieľali žiaci prvého aj druhého stupňa spolu s pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľmi, ktorým vďačíme sa úsilie a trpezlivosť pri nekonečných nácvikoch. Za organizáciu celého podujatia  ďakujeme pani učiteľke Irynke Dankanyč, na ktorú sme právom hrdí za jej vynikajúce pôsobenie na poli pedagogiky a ktorú ocenil za jej mimoriadne úspechy a prínos pre petržalské školstvo aj pán starosta pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.


Prírodovedné múzeum a Vianočné trhy vo Viedni

V novembri sme navštívili PRÍRODOVEDNÉ  MÚZEUM a vianočné trhy vo Viedni. Veľmi sa nám páčilo, počasie nám prialo. Presvedčte sa na našich fotografiách v galérii.


Tvorivé dielne s Mgr. Katarínou Greschnerovou

Navštívil nás Mikuláš

6.12., ako býva pekným zvykom, navštívil deti našej školy Mikuláš. Tým deťom, ktoré boli celý rok dobré, rozdal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom sladké odmeny. Príjemný deň s Mikulášom pokračoval aj v popoludňajších hodinách na mikulášskej diskotéke v ŠKD.

Fotografie si môžete prezrieť v našej galérii.

Stretli sme sa s dôchodcami

Koncom novembra sa naši druháčikovia zúčastnili návštevy Petržalského domova seniorov. Táto návšteva bola spojená s tanečným vystúpením, prednesom poézie, ale aj so spevom ikonicky známych detských piesní. Celé vystúpenie vyčarilo na tvárach seniorov úsmev, ktorý pretrval až do konca, kedy boli obdarovaní výkresmi, ktoré pre nich žiaci s nadšením vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy. Počas návštevy sa všade naokolo šírila príjemná atmosféra, smiech a potlesk, pri ktorom žiakom poďakoval celý personál, ale aj potešení seniori, ktorí sa už vopred tešili na ich ďalšiu návštevu a za odmenu im rozdali sladkosť.

Viac fotografií je v našej galérii.

Prváci predškolákom

Posledný novembrový týždeň venovali naši prváci svojim mladším kamarátom z materských škôl na Holíčskej a Strečnianskej ulici. Zaspomínali si na svoje krásne časy hier a popoludňajšieho spánku, zahrali sa so škôlkarmi a spoločne s nimi vytvorili roztomilé dielka. Ďakujeme predškolákom za návštevu v našej ZŠ, prvákom za milé privítanie a pomoc pri tvorivých dielňach, pani učiteľkám zo škôlok za doprovod a našim pani učiteľkám za ochotu a čas strávený pri vytváraní takýchto milých dielok:

HODINA DEŤOM

9.11.2018 – Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom vďaka projektu pod názvom Hodina deťom. Je to zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
Aj vďaka nám a našej škole. Táto zbierka prebieha každý rok aj na našej škole a vo výsledku pomôže väčšiemu počtu detí. Tento rok sumou 41,70 eur.

Oslavy 35. výročia otvorenia našej školy

Naša škola oslavuje 35 rokov od jej otvorenia. Pri tejto príležitosti sme pripravili akademický týždeň, venovaný mnohým výnimočným aktivitám. Imatrikulovali sme našich prváčikov, potešili vystúpeniami dôchodcov, pozvali sme na diskusiu Mohammada Azima Farhadiho – zakladateľa Inštitútu pre migráciu a komunikáciu, venovali sa dobročinnosti – vyzbierali sme pyžamká pre deti v nemocniciach, realizovali sme burzu kníh a hračiek, pripravili sme výnimočnú výstavu fotografií z priebehu života našej školy, popásli sme si oči a chuťové bunky v Deň jablka a oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou. Atmosféru z tohto slávnostného akademického týždňa môžete vidieť na fotografiách v našej GALÉRII.