Aktuality

ORGANIZÁCIA POSLEDNÉHO VYUČOVACIEHO TÝŽDŇA
Vážení rodičia,
v dňoch 25.6. až 27.6.2019 (utorok až štvrtok)
vyučovanie bude končiť na prvom stupni o 11.40
a na druhom stupni o 12.30 hod.
V piatok 28.6.2019 sa vysvedčenie odovzdáva od 8.30 do 9.30 hod. Obed bude od 10.00 do 12.00 hod.
Z organizačných dôvodov bude činnosť ŠKD len do 12.00 hod.

Vážení rodičia,

rozdali sme vašim deťom zápisné lístky na stravu, na školský rok 2019/2020. V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) „Zápisný  lístok stravníka“ . Zápisný lístok prosíme vrátiť vedúcej ŠJ do 17. júna 2019 (prípadne triednym učiteľom do 14.6.2019).
Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v školskom roku 2019/2020, pre ŠJ pri ZŠ Holíčska 50, BA a na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka, bude žiak prihlásený na stravovanie v školskom roku 2019/2020.
Pre zápisný lístok s individuálnym zabezpečením  diétnej stravy kontaktujte prosím vedúcu ŠJ – p. Kochanovú

Projekt Greenpower – naša vlastná formula

Žiaci našej školy postavili vlastnú formulu! Všetko začalo na Lego krúžku, kde nás navštívil pán Knotek a priniesol pre každého z nás skladačku malého elektrického autíčka. Všetko sme rýchlo poskladali a dozvedeli sme sa, že neskôr poskladáme aj naozajstnú veľkú formulu. Dnes už je elektrické autíčko hotové a chlapcom sa podarilo výborne reprezentovať našu školu na závodoch. Gratulujeme k druhému miestu pre naše Red Wheels!

Milé deti, milí rodičia, ďakujeme, že ste prispeli svojimi pyžamkami, ktoré si dnes vyzdvihlo OZ Slniečko na ceste. https://www.slnieckonaceste.sk/Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE pomáha hlavne deťom, ktoré utrpeli úrazy alebo vážne zranenia pri rôznych dopravných nehodách. ĎAKUJEME ❤

Deň Zeme v našej škole

Deň Zeme sme v škole oslávili 25.4.2019. Ako po minulé roky, venovali sme sa environmentálnym aktivitám, hrali sa, súťažili, spravili burzu (ďakujeme ochotným rodičom, ktorí aj tento rok neváhali prispieť vecami, za ktoré naspäť nebudú peniažky, ale dobrý pocit, že ich vec ešte niekomu ďalšiemu poslúži), venovali sa vrstovníckemu vyučovaniu (ďakujeme Kláruške Lánikovej zo 6.A za to, že odvážne vystupovala pred žiakmi našej školy) a po novom, realizovali sme aj Beh za čistejšiu planétu. Veríme, že aj nová aktivita sa stane tradíciou nielen pre našu školu, ale aj pre miestnu komunitu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivít ku Dňu Zeme zapojili a vytvorili výbornú atmosféru.

Dňa 11.apríla sme so žiakmi 6.-8. ročníka navštívili Múzeum Holokaustu v Seredi.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu v platbách v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 (LINK NA VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školských zariadeniach). § 3 odsek 1 znie:„Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 20 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o1 € menej a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.“

Zmena v platbách za stravné od 1.5.2019 podľa VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školských zariadeniach.
Stravné na 1 deň : 1.stupeň 1,49, 2.stupeň 1,56,-
1.stupeň – ak je 21 pracovných dní 1,49*21 – 31,29
2. stupeň ak – je 21 pracovných dní 1,56*21 – 32,76
Šeky sa vydávajú na mesiac máj od 25.04.2019- 25.04.2019 . Preplatky sú vrátené v týchto májových šekoch. Ak sú preplatky vyššie vracajú sa aj v júnových šekoch. Lístky na stravu vyzdvihnúť do 30.04.2019.

Som Petržalčan

Hrdo vyhlásil spisovateľ, prekladateľ, textár, držiteľ Krištáľového krídla, vzácny človek Daniel Hevier v preplnenom vestibule našej školy. Predstavil nám svoju najnovšiu knihu Stopy vedú do temnoty i jej hrdinu, chlapca Chymerosa. Vznikala zaujímavým spôsobom, lebo mu ju pomáhali tvoriť i deti. D.Hevier je nielen úžasný spisovateľ, ale i skvelý zabávač – presvedčil nás o tom hneď svojou úvodnou piesňou s vtipným textom a vlastným klavírnym sprievodom. A jeho rap nemal chybu! Pri rapovaní mu pomáhali niektorí spolužiaci, ale on bol jednoznačne najlepší. Vtipne a trpezlivo odpovedal na naše zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa, že je hrdý Petržalčan,  má rád život,  inšpiráciu nachádza vo všetkom okolo seba,  napísal asi 100 kníh – z toho 60 pre deti,  knihu najdlhšie písal 14 rokov a inú dokázal vytvoriť za dva dni, má rád bryndzové halušky, jeho obľúbená farba je modrá… Zvedavým otázkam nebolo konca. A nakoniec nás čakala autogramiáda a rozhovor do školského časopisu. Prežili sme úžasný deň s úžasným človekom. Vďaka zaň!

Exkurzia „Ekologické zhodnotenie odpadu v spaľovni“

Dňa 2.4.2018 sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili v rámci projektu Olománie exkurzie: „Ekologické zhodnotenie odpadu v spaľovni“. Žiaci prešli celým areálom bratislavskej spaľovne odpadov a videli postup od privezenia odpadu v smetiatskom aute až po jeho spálenie, schladenie a vytriedenie škvary od zbytkov kovov. Po skončení prehliadky si žiaci utvrdili správne triedenie odpadov a možnosti recyklácie v rámci ekovýchovy.

OZNAM

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je
MIMO PREVÁDZKY!
Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!
Bratislava, 04. 03. 2019
PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka školy

Projekt na rozvoj matematickej gramotnosti

Naša škola uspela vo výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 92 886 €. Projekt pod názvom „Vzdelaní žiaci  – kompetentní absolventi“  je zameraný na zvýšenie matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom extra hodín matematiky a zvýšenie kompetencií pedagógov prostredníctvom práce v pedagogickom klube. Extra hodiny zavedené v každom ročníku v predmete matematika sú vedené alternatívnymi vyučovacími postupmi a metódami, za využitia skupinovej práce, kooperatívneho vyučovania, používania IKT ako podporného prostriedku na rozvoj predstavivosti a ďalších  aktivizujúcich vyučovacích metód.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2018 sa niesla v duchu radostného očakávania najkrajších sviatkov v roku a bola mimoriadne veselá. Na vytvorení výbornej atmosféry sa podieľali žiaci prvého aj druhého stupňa spolu s pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľmi, ktorým vďačíme sa úsilie a trpezlivosť pri nekonečných nácvikoch. Za organizáciu celého podujatia  ďakujeme pani učiteľke Irynke Dankanyč, na ktorú sme právom hrdí za jej vynikajúce pôsobenie na poli pedagogiky a ktorú ocenil za jej mimoriadne úspechy a prínos pre petržalské školstvo aj pán starosta pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.


Prírodovedné múzeum a Vianočné trhy vo Viedni

V novembri sme navštívili PRÍRODOVEDNÉ  MÚZEUM a vianočné trhy vo Viedni. Veľmi sa nám páčilo, počasie nám prialo. Presvedčte sa na našich fotografiách v galérii.


Tvorivé dielne s Mgr. Katarínou Greschnerovou

Navštívil nás Mikuláš

6.12., ako býva pekným zvykom, navštívil deti našej školy Mikuláš. Tým deťom, ktoré boli celý rok dobré, rozdal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom sladké odmeny. Príjemný deň s Mikulášom pokračoval aj v popoludňajších hodinách na mikulášskej diskotéke v ŠKD.

Fotografie si môžete prezrieť v našej galérii.

Stretli sme sa s dôchodcami

Koncom novembra sa naši druháčikovia zúčastnili návštevy Petržalského domova seniorov. Táto návšteva bola spojená s tanečným vystúpením, prednesom poézie, ale aj so spevom ikonicky známych detských piesní. Celé vystúpenie vyčarilo na tvárach seniorov úsmev, ktorý pretrval až do konca, kedy boli obdarovaní výkresmi, ktoré pre nich žiaci s nadšením vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy. Počas návštevy sa všade naokolo šírila príjemná atmosféra, smiech a potlesk, pri ktorom žiakom poďakoval celý personál, ale aj potešení seniori, ktorí sa už vopred tešili na ich ďalšiu návštevu a za odmenu im rozdali sladkosť.

Viac fotografií je v našej galérii.

Prváci predškolákom

Posledný novembrový týždeň venovali naši prváci svojim mladším kamarátom z materských škôl na Holíčskej a Strečnianskej ulici. Zaspomínali si na svoje krásne časy hier a popoludňajšieho spánku, zahrali sa so škôlkarmi a spoločne s nimi vytvorili roztomilé dielka. Ďakujeme predškolákom za návštevu v našej ZŠ, prvákom za milé privítanie a pomoc pri tvorivých dielňach, pani učiteľkám zo škôlok za doprovod a našim pani učiteľkám za ochotu a čas strávený pri vytváraní takýchto milých dielok:

HODINA DEŤOM

9.11.2018 – Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom vďaka projektu pod názvom Hodina deťom. Je to zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
Aj vďaka nám a našej škole. Táto zbierka prebieha každý rok aj na našej škole a vo výsledku pomôže väčšiemu počtu detí. Tento rok sumou 41,70 eur.

Oslavy 35. výročia otvorenia našej školy

Naša škola oslavuje 35 rokov od jej otvorenia. Pri tejto príležitosti sme pripravili akademický týždeň, venovaný mnohým výnimočným aktivitám. Imatrikulovali sme našich prváčikov, potešili vystúpeniami dôchodcov, pozvali sme na diskusiu Mohammada Azima Farhadiho – zakladateľa Inštitútu pre migráciu a komunikáciu, venovali sa dobročinnosti – vyzbierali sme pyžamká pre deti v nemocniciach, realizovali sme burzu kníh a hračiek, pripravili sme výnimočnú výstavu fotografií z priebehu života našej školy, popásli sme si oči a chuťové bunky v Deň jablka a oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou. Atmosféru z tohto slávnostného akademického týždňa môžete vidieť na fotografiách v našej GALÉRII.