OZNAM

OZNAM JEDÁLNE

Upozorňujeme stravníkov, že platbu je potrebné uhradiť vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Naša škola – sprievodca

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili vo štvrtok 19.8.2021 vykladania 510 šatňových skriniek pre našich žiakov: Ing. Behúlovi – poslancovi MČ Petržalka, p. Pálkovi – rodičovi žiačky zo 6.B triedy, Mgr. Neckárovi – učiteľovi našej ZŠ, p. Pešatovi – školníkovi našej ZŠ a PaedDr. Šimekovej – vychovávateľke ŠKD a zároveň aj ako rodičovi žiakov z 4.A a 7.A triedy.

Riaditeľka školy