Oznam

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov)  zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie  (Príloha č. 8)

Vážení rodičia,

Od pondelka  8.3.2021 výučba pre všetky ročníky ( 1. – 9 . ročník ) prebieha dištančnou formou.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 9. a 10 apríla 2021
(piatok a sobota).

Keďže v súčasnej výnimočnej situácii nie je možné podľa aktuálnej situácie organizovať zápis detí klasickým spôsobom, očakávame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ. Po obdržaní usmernenia budeme ihneď rodičov informovať o podmienkach zápisu na webovej stránke školy.

Od 26.10.2020 prebieha vyučovanie na 2. stupni dištančnou formou. Vyučovanie bude prebiehať online cez aplikáciu Microsoft Teams.

Vážení rodičia,
nižšie uvedené tlačivá je potrebné vyplniť a podpísať zákonným zástupcom a odovzdať triednemu učiteľovi pred nástupom do školy po chýbaní dieťaťa dlhšom ako tri dni (vrátane sviatkov a víkendov).

Vážení rodičia, dieťa  môžete odhlásiť z obeda a prihlásiť na obed deň vopred do 14,00 hod. na mail jedalen@zsholicska.sk

Pokiaľ však dieťa nemá zaplatenú stravu , obed nedostane.

Na ZŠ Holíčska vznikla mimoriadna situácia, keďže obedy pre ZŠ pripravuje iná škola, tým pádom má vysoký počet stravníkov a potrebuje si deň vopred nanormovať a zabezpečiť suroviny na prípravu jedla. Preto  je potrebné,  aby rodičia ZŠ Holíčska počas tejto mimoriadnej situácie ktorá potrvá cca 2 mesiace odhlasovali deti do 14.00 hod.

 Ak rodič dieťa nestihne odhlásiť do 14.00 z dôvodu choroby (napr. ochorelo po 14.00 hod. resp. v noci) môže si prvý deň choroby prísť obed vyzdvihnúť v čase od 12. 15 hod. do 12. 30 hod.

Prevádzka a vnútorný režim školy od 21.9.2020 do odvolania

Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

✓ pre školu budú platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená)


Zelená fáza


✓ Škola bude mať prevádzku od 6.30 hod do 16.30 hod.

✓ Vstup do budovy školy bude organizovaný bez časového harmonogramu, cez dva vchody do budovy (hlavný vchod a bočný vchod zo školského dvora) čase od 6.30 do 7.30 hod.

✓ Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty náhodne, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy.

✓ Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského klubu detí.

✓ V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.

✓ V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

✓ Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

✓ Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.

✓ V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

✓ V prípade, že bude žiak chýbať v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.


Žiak je povinný


✓ Žiak dodržiava aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia a to: v triede si umýva ruky bežným spôsobom – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
✓ Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.


Stravovanie v školskej jedálni


✓ Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.

✓ Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 14.00 hod., kedy nechce odobrať stravu.

✓ Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: jedalen@zsholicska.sk.

✓ Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:10 hod. – 14:00 hod. po skupinách podľa stanoveného harmonogramu.

✓ Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) a vydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je umiestnený na každej chodbe a vo WC v dávkovači dezinfekcie.


Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

✓ ŠKD bude v prevádzke od 6:30 hod do 16.30 hod. V rannom školskom klube vedie vychovávateľka evidenciu prítomných žiakov a vykonáva pedagogický dozor.

✓ V čase od obeda do 16:30 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou, prípadne po 16.00 hod. sa vykonáva pedagogický dozor.

✓ V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.

Zákonný zástupca

✓ rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

✓ berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorý následne kontaktuje pediatra dieťaťa.

✓ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy

✓ dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,

rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy

rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy.

  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

· Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri

po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

Harmonogram príchodov žiakov 


Žiaci vchádzajú do budovy školy dvomi vchodmi: hlavným vchodom a bočným vchodom zo školského dvora.

Vstup rodičov do školy je zakázaný!!! V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (02/63810206), príp. e-mailom (zsholicska@zsholicska.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín. Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky).

Oranžová fáza

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu.


Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nasledovné:

V prípade potvrdeného žiaka:

· Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, prerušenie vyučovania v triede daného žiaka a vylúčenie z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

· Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy. Domáca izolácia úzkych kontaktov do doby určenej RÚVZ alebo všeobecným lekárom.

Návrat do zelenej fázy po usmernení RÚVZ alebo všeob. lekára.

Prechod do červenej fázy len základe usmernenia RÚVZ.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu:

· U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola sa zváži dištančnú formu vzdelávania. Dochádzka je prerušená pre žiaka s podozrením na ochorenie a jeho úzke kontakty (možnosť zvážiť dištančné vzdelávanie). V ostatných triedach prebieha riadne vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami

 · Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne zabezpečenie školy.

 Počas vyučovania učitelia udržiavajú odstup od žiakov a počas prestávok všetci udržiavajú vzájomný odstup.

Zásady ako v škole, prispôsobené na svoje podmienky. Uzatvoriť oddelenie (krúžok, triedu), v ktorom boli žiaci v blízkom kontakte so žiakom resp. PZ, OZ, NZ školy, školského zariadenia s podozrením na ochorenie COVID – 19. Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v oranžovej fáze, bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ

Červená fáza

Červená fáza nastáva pri potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení o ÚVZ SR.

Žiaci

Povinný ranný filter s povinným meraním teploty (bez zaznamenávania).

Povinne v interiéri.
Počas vyučovania učitelia udržiavajú odstup od žiakov a počas prestávok všetci udržiavajú vzájomný odstup.
Domáca izolácia osôb v úzkom kontakte do usmernenia RÚVZ.

V triedach s potvrdením ochorenia prerušiť vyučovanie.
Prezenčné vyučovanie 1. – 5. roč. v skupinách do 15 žiakov, 6. – 9. ročník – dištančné vzdelávania podľa možností školy.
Zrušiť hromadné vyučovanie, krúžky.

Oddelenia ŠKD – max. 15 žiakov a dodržiavať skupiny ako v škole. Individuálne vyučovanie realizovať v súlade s ROR.
Stravovanie po skupinách, nepremiešavanie skupín v jedálni. Nepremiešavanie so stravníkmi (z prostredia mimo školy).
Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci povinne rúško (štít) v interiéri.
Nepedagogickí zamestnanci -podľa opatrenia ÚVZ SR udržiavajú odstup.


Rodičia

Nevstupujú do budovy školy. Pred budovou minimalizovať zhromažďovanie osôb. Škola zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie a pod. Zriaďovateľ obmedzí využívanie vnútorných priestorov školy tretími osobami (kurzy, prenájmy) – okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Do konca 30.09. 2020 sa nad rámec zelenej fázy:

· Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – dezinfekcia rúk, vstup s rúškom, náhodné meranie teploty.

· Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

· Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.

· Organizujeme aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

· Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 30. 09. 2020 nevyužívajú.

· Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2x denne a podľa potreby.

· Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v červenej fáze, bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ.

Bratislava 21. 09. 2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlasujem, že dieťa/žiak ………………………………………………………………., bytom …………………………………………………………………………………, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19.[1]

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V …………………………… dňa ……………….

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 
Adresa zákonného zástupcu: 
Telefón zákonného zástupcu: 
Podpis zákonného zástupcu: 

[1] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.

Vážení rodičia,
zápisné lístky do školskej jedálne odovzdávajú rodičia žiakov 1. ročníka a prípadní stravníci, ktorí sa doteraz v ŠJ nestravovali. Všetky potrebné informácie sú uvedené v zápisnom lístku.
Stravné poprosím uhradiť do piatku 28.8.2020. Pri pripísaní platby na účet je dieťa automaticky prihlásené na obed. Do poznámky pri platbe uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča).
1. stupeň : 9 €
2. stupeň : 11 €

Zápisný lístok do ŠJ pre žiakov 1. ročníka

Dôležité upozornenie

Poďakovanie

Vážení rodičia!

V tomto náročnom období sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať  za pomoc nám učiteľom pri domácej výučbe žiakov našej školy. Uvedomujeme si, že pri vyučovaní detí doma,  pri ich usmerňovaní a pomáhaní im zvládnuť túto ťažkú situáciu,  bola ťarcha na Vás. 

Veľmi to oceňujeme  a ĎAKUJEME za Vašu pomoc. Našou prvoradou úlohou bude čo najefektívnejšie dobehnúť vymeškané obdobie.

                      Ďakujeme!                                    Kolektív ZŠ, Holíčska 50 v Bratislave

Ostatné príspevky z tejto stránky boli prenesené do ARCHÍVu.

ARCHÍV