Občianske združenie Biela škola

Výbor
Občianske združenie pri Základnej škole, Holíčska 50
„Biela škola“

Ing. Miroslav Buc                 –  predseda
Ing. Dana Polešenská         –  tajomníčka
Jozef Mikuš                            –   člen
PaedDr. Iveta Heseková    –   členka
Mgr. Milota Marčišová      –   členka
Revízna komisia:
Ing. Zuzana Zatkalíková      –      predsedníčka
Ing. Patrik Skrášek                –      člen

RNDr. Zdenka Sládeková    –      členka
Číslo účtu občianskeho združenia:SK05 0200 0000 0037 3255 9954
 
Stanovy

občianskeho združenia „Biela škola“
pri Základnej škole, Holíčska 50, Bratislava

I.

Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia: Biela škola (ďalej len OZ)
Sídlo: Základná škola, Holíčska 50, 851 05 Bratislava

II.

Postavenie a ciele

OZ je dobrovoľné združenie zamestnancov školy, rodičov, ako aj ďalších fyzických osôb, ktorých spoločným cieľom je vytváranie prosperujúceho prostredia na výchovu a vzdelávanie žiakov v základnej škole (ďalej len ZŠ), vrátane zlepšovania jej materiálnych a technických podmienok.

OZ je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie aj zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

III.

Orgány združenia

1. Rada rodičov – najvyšší orgán OZ. Je zložená zo zvolených delegátov, členov OZ, prostredníctvom triednych aktívov. Rada rodičov je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zasadá minimálne štyrikrát do roka. Členmi rady rodičov sú aj vedúci zamestnanci školy, na jej rokovanie môžu byť prizvaní aj ďalší pedagogickí, odborní, resp. prevádzkoví zamestnanci. Rada rodičov volí zo svojich zástupcov výbor.

2. Výbor OZ – je päťčlenný, tvoria ho traja členovia OZ volení z členov Rady rodičov
na úvodnom zasadaní na začiatku školského roka a dvaja členovia vedenia školy menovaní riaditeľom školy. Výbor volí zo svojich radov predsedu – štatutára OZ. Funkčné obdobie členov výboru je štvorročné.

3. Predseda (štatutár OZ) – zastupuje OZ navonok. Zo svojich radov ho volí výbor OZ, ak z prítomných členov výboru je za jeho zvolenie nadpolovičná väčšina členov výboru. Predsedom nemôže vedúci pracovník školy.

4. Revízna komisia OZ –kontrolný orgán OZ. Je trojčlenná, tvoria ju dvaja členovia OZ volení na začiatku  školského roka a jeden zástupca vedenia školy, ktorého deleguje  riaditeľ školy. Navonok komisiu zastupuje volený zástupca – predseda. Predsedom revíznej komisie nemôže byť zástupca vedenia školy.

IV.

Funkcie orgánov

Rada rodičov – najvyšší orgán, volí výbor OZ, predsedu a členov revíznej komisie OZ. Prijíma rozhodnutia ohľadom zmeny a doplnenia stanov, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení OZ.

Výbor OZ – výkonný orgán, za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu. Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu – štatutára.

Revízna komisia – kontroluje hospodárenie OZ, za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu OZ.

V.

Práva a povinnosti členov

Majú právo voliť a byť volení do orgánov OZ a podieľať sa na jeho činnosti.
Majú právo obracať sa na orgány OZ s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko.

Majú právo byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov OZ.
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy OZ, podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom OZ.

VI.

Zásady hospodárenia

Príjmy OZ tvoria členské príspevky, ktorých výška je určená na prvom zasadaní Rady OZ
na začiatku školského roka, dotácie, dary, granty a iné príjmy získané v súlade so stanovami OZ a legislatívou Slovenskej republiky. Príjmy OZ majú byť použité na dosahovanie jeho cieľov a na zabezpečenie vlastnej činnosti. OZ nevlastní žiaden hmotný majetok. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

VII.

Záverečné ustanovenia

Stanovy OZ vypracoval a schválil prípravný výbor OZ na svojom zasadaní dňa 11. 12. 2015.