Žiacky parlament

Školský parlament
Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktoré ako zástupcovia svojich spolužiakov jednotlivých tried vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

AKTIVITY, ktoré sa konali  pod záštitou žiackeho parlamentu v školskom roku 2021/2022

Kampaň BIELA PASTELKA

Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do kampane Biela pastelka, pretože žiaci školy chceli prejaviť pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Biela pastelka je verejná zbierka na  podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Každoročne ju organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Sú to napríklad kurzy, prostredníctvom ktorých  klienti získavajú zručnosti pre každodenný život ako je učenie sa Braillovho písma, chodenie s bielou palicou, sebaobsluha, práca s počítačom, ale aj nákup pomôcok dôležitých pre ich život …

Zbierka prebiehala v priestoroch školy v mesiaci september 2021 pod záštitou žiačok a žiakov zo 7.A triedy, suma príspevku bola ľubovoľná. Za príspevok si všetci zúčastnení okrem dobrého pocitu, že pomohli, odniesli  aj bielu pastelku

Spolu sme vyzbierali 193,47 Eur.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto zmysluplnej a užitočnej akcie.

Ale pomáhať by sa malo počas celého roka. Keď náhodou uvidíme človeka s bielou paličkou, buďme k nemu ohľaduplní, milí a nápomocní…

Ďakujeme

    

AKTIVITY, ktoré sa konali  pod záštitou žiackeho parlamentu v školskom roku 2020/2021

Kampaň BIELA PASTELKA

Žiaci tejto školy chceli byť aj tento školský rok spolupatriční a byť súčasťou pomoci pre ľudí, ktorí to potrebujú. Preto sme sa celá škola zapojili do kampane Biela pastelka.  Biela pastelka je verejná zbierka na  podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Každoročne ju organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Sú to napríklad kurzy, prostredníctvom ktorých  klienti získavajú zručnosti pre každodenný život ako je učenie sa Braillovho písma, chodenie s bielou palicou, sebaobsluha, práca s počítačom, ale aj nákup pomôcok dôležitých pre ich život …

Zbierka prebiehala v priestoroch školy v čase od konca septembra do konca októbra 2020 pod záštitou žiačok z 9.A.

Spolu sme vyzbierali 164,05 Eur.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto zmysluplnej a užitočnej akcie.

DETSKÝ ČIN ROKA 2020

Aj tento školský rok sa žiaci zapojili do projektu DETSKÝ ČIN ROKA.  Prebiehal počas mesiacov október a november a vyvrcholil hlasovaním žiakov

Do školy sme dostali brožúry s nominovanými príbehmi, skutkami detí, ktoré si čítali žiaci s pedagógmi na vybraných vyučovacích hodinách. Týmto sa aj naši žiaci 3. – 9.ročníka stali súčasťou Detskej poroty.

Aká bola ich úloha? Každý žiak mohol  dať svoj hlas jednému skutku, ktorý považuje za najcennejší v každej z ôsmych kategórií:

 1. Záchrana ľudského života
  2. Pomoc v rodine
  3. Pomoc rovesníkov
  4. Pomoc ľuďom
  5. Pomoc prírode
  6. Dobrý nápad
  7. Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin
  8. Dobrý čin na nete

 Výsledky hlasovania sme zaslali koordinátorom projektu koncom novembra. Práve Detská porota rozhodla o tom, ktorých osem skutkov získalo  ocenenie Detský čin roka 2020.

Cieľom projektu je motivovať deti konať dobro a pomáhať,  poukázať na to, že mnohé deti a ich činy sú skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti, ale i dospelých, čo je mimoriadne dôležité najmä dnes, keď žijeme krízu hodnôt a prežívame náročné obdobie epidémie COVID- 19.

Príbehy zanechali v nás všetkých hlbokú stopu a zamyslenie sa….

AKTIVITY, ktoré sa konali  pod záštitou žiackeho parlamentu v školskom roku 2019/2020:

MIKULÁŠSKY DEŇ

6.december 2019 sa na škole niesol v duchu radosti, krásy, smiechu aj strachu ( ale len nepatrne). Bolo totiž Mikuláša. Žiaci triedy 9.A sa postarali o príjemný deň. Všetci v zostave, ako ich vidíte na fotke, obdarovávali žiakov na celej škole mikulášskymi balíčkami s dobrotami. Ale neboli všade len dobroty. Našli sa aj uhlíky, zemiaky, …. Odmena každému vraj podľa zásluh.  Pekné bolo aj to, že Mikuláš nezabudol na nikoho, ani na učiteľov.
Ďakujeme.
 

ČERVENÉ STUŽKY

Pod záštitou žiackeho parlamentu sa aj naša škola v mesiaci november zapojila do 13. ročníka kampane Červené stužky. Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Kampaň sa začala výrobou červených stužiek žiakmi 9.A na hodine výtvarnej výchovy.

25.11. si žiaci vypočuli v školskom rozhlase Reportáž pre Červené stužky, ktorú pripravili žiačka 8.A. Bezprostredne po reportáži žiaci v každej triede pripínali žiakom a učiteľom červené stužky na znak solidarity k ľuďom nakazených HIV vírusom. Zrealizovali sme besedy na témy Prevencia drogových závislostí a Bez násilia každý deň s preventistkou OR PZ  Bratislava V.  kpt. Mgr. Gabrielou Grísovou. Na hodinách OBN , ETV, BIO … boli premietané filmy Príbehy anjelov, Anjeli, prednáška na tému HIV/AIDS a diskusia k nim.

Kampaň BIELA PASTELKA

Aj tento školský rok sme chceli byť užitoční, chceli sme zažiť pocit, že sme pomohli. A preto sme sa zapojili do kampane Biela pastelka.

Biela pastelka je verejná zbierka na  podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Každoročne ju organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Sú to napríklad kurzy, prostredníctvom ktorých  klienti získavajú zručnosti pre každodenný život ako je učenie sa Braillovho písma, chodenie s bielou palicou, sebaobsluha, práca s počítačom, ale aj nákup pomôcok dôležitých pre ich život …

Zbierka prebiehala v priestoroch školy v čase od 21. októbra do 12. novembra pod záštitou žiakov z 9.A. Spolu sme vyzbierali 90,71 eur. Odovzdávanie pokladničky bolo spojené s workshopom. Pokladničku sme odovzdali do rúk organizátorke zbierky Jane Polnerovej, ktorá k nám prišla pri príležitosti ukončenia zbierky aj s jedným z nevidiacich členov únie.

Na workshope sa zúčastnili žiaci 6. -9. ročníka. Dostali odpovede na množstvo zaujímavých otázok, mali možnosť zažiť pomocou rôznych druhov okuliarov, ako sa cítia slabozrakí a nevidiaci,  vyskúšať niektoré pomôcky ako napr. pomôcku na nalievanie vody, užitočné aplikácie v mobilnom telefóne a mnohé iné, zažili techniky pomoci nevidiacemu na ulici…

Určite všetky tieto informácie prispeli u žiakov k zmene postoja, v pozitívnom zmysle slova, k tejto zdravotne postihnutej skupine občanov. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto zmysluplnej a užitočnej akcie.

 

DETSKÝ ČIN ROKA 2019

V mesiacoch október a november vyvrcholil hlasovaním celoročný projekt DETSKÝ ČIN ROKA.  Do školy sme dostali brožúry s nominovanými príbehmi, skutkami detí, ktoré si čítali žiaci s pedagógmi na vybraných vyučovacích hodinách. Týmto sa aj naši žiaci 4. – 9.ročníka stali súčasťou Detskej poroty.

Aká bola ich úloha? Každý žiak mohol  dať svoj hlas jednému skutku, ktorý považuje za najcennejší v každej zo šiestich kategórií a v kategórii Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin. Výsledky hlasovania sme zaslali koordinátorom projektu koncom novembra. Práve Detská porota rozhodla o tom, ktorých sedem skutkov získalo  ocenenie Detský čin roka 2019.

Cieľom projektu je motivovať deti konať dobro a pomáhať,  poukázať na to, že mnohé deti a ich činy sú skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti, ale i dospelých, čo je mimoriadne dôležité najmä dnes, keď žijeme krízu hodnôt.

Príbehy zanechali v nás všetkých hlbokú stopu a zamyslenie sa….

 

Zástupcovia žiackeho parlamentu v školskom roku 2019/2020

Školský žiacky parlament v tomto šk. roku pracuje pod garanciou PaedDr. Ondrejovej v nasledovnom zložení:

4.A – Matejíčková Nina, Kjazimi Samir
4.B – Prokešová Nela, Vargová Dorota
5.A – Banáš Oliver, Mikloš Michal
5.B – Romanová Viktória, Lipták Peter
6.A – Vojtičková Zoja, Granec Marcel
7.A – Svrček Jakub, Dobiszová Janka
8.A – Ďorď Andrej , Jančárová Nikola
8.B – Szakacsová Natália, Pokorná Vanessa Lilly
9.A – Hatala Martin, Glatznerová Nina Mária

HODINA DEŤOM

9.11.2018 – Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom vďaka projektu pod názvom Hodina deťom. Je to zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Aj  vďaka nám a našej škole. Táto zbierka prebieha každý rok aj na našej škole a vo výsledku pomôže väčšiemu počtu detí. Tento rok sumou 41,70 eur.

Pri príležitosti 35. výročia založenia našej školy ZŠ Holíčska 50 v Petržalke, sme dňa 22. októbra  na našej privítali pána Azima Muhammeda Farhadi. Pochádza z Afganistanu, v súčasnosti pôsobí na Slovensku a venuje sa otázkam integrácie cudzincov. Našim žiakom porozprával svoj životný príbeh a vysvetlil podstatu práce Inštitútu pre migráciu a komunikáciu, ktorého je zakladateľom. Je to občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2012 zástupcami rôznych komunít žijúcich na Slovensku (afgánske, vietnamské, ruské, latinsko – americké, kazašské a čínske).  Naši žiaci sa dozvedeli, že jeho hlavným poslaním je spájanie zástupcov nových menšín na Slovensku a odborníkov z mediálnej oblasti. Inštitút organizuje  kultúrne a spoločenské podujatia s cieľom upriamiť pozornosť na život príslušníkov menšín na Slovensku.
Jeho pracovníci majú skúsenosti aj s prácou v televízii. Sú autormi konceptu
relácie Integruj!, ktorý sa tri roky vysielal na STV2.

Od roku 2017  realizuje inštitút projekt, v rámci ktorého sa organizujú diskusie v školách s mladými ľuďmi o migrácii a predsudkoch. Ich činnosťou sú aj športové aktivity, najmä spoločný futbalový turnaj menšín pod názvom Športom k porozumeniu.

Každý rok sa organizuje množstvo kultúrnych akcií  ako je napríklad varenie s komunitami v Starej Tržnici v Bratislave, ale aj na mnohých iných miestach na Slovensku, Farebné Vianoce – oslava Vianoc očami rôznych komunít, ďalej hudobné vystúpenia spojené s prednesom básní, na ktorých vystupujú členovia rôznych menšín. Týmto spôsobom sa snažia približovať ich život, kultúru a tradície väčšinovej spoločnosti na Slovensku a prispievať k vzájomnému porozumeniu a tolerancii. O túto problematiku prejavili naši žiaci záujem.

Zaplavovali pána Azima otázkami ohľadne života v Afganistane a jeho začiatkoch na Slovensku.
Okrem verejných aktivít sa venuje Inštitút pre migráciu a komunikáciu aj priamej pomoci iným.
Organizujú zbierky / vo forme ošatenia, hračiek, potravín/, ktoré sa následne odovzdávajú  priamo v postihnutých oblastiach  ako napríklad do Srbska, Macedónska, Grécka a na Ukrajinu. Filmovú alebo fotografickú dokumentáciu  o tejto činnosti  zasiela inštitút organizáciám, ktoré sa na zbierkach podieľali, takže poskytuje spätnú väzbu svojim prispievateľom. Do týchto projektov  sa rada zapojí i naša ZŠ na Holíčskej ulici v Bratislave, nakoľko našich žiakov zaujali. Pomôžeme tak  ľuďom, ktorí to potrebujú. Takéto projekty považujeme za  zmysluplné. Želáme našej škole ešte veľa empatických a šikovných žiakov, ktorých osudy iných nenechajú ľahostajnými.

Hedviga Domoráková

 
  
BIELA PASTELKA
V piatok 21. septembra bol  aj na našej škole hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí. Tento projekt sme podporili sumou 58,25 eur. Všetkým, ktorí prispeli, srdečne ďakujeme. Projekt Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má 3 761 členov združených v 64 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.
Zástupcovia školskej mediácie na školský rok 2018/19:
9.A Rompf Peter, 9.B Hruška Matej, 8.A Hatala Martin, 7.A Ďorď Andrej, 7.B Vacha Simon, 6.A Dobiszová Jana, 6.B Svrček Jakub, 5.A Vojfičková Zoja, 5.B Babbová Ella, Predseda celoškolského parlamentu je Martin Hatala. Zástupcovia školskej mediácie sa  budú zúčastňovať našich zasadnutí, budú predkladať návrhy svojich spolužiakov, ktoré na  schôdzach školského parlamentu môžu byť odhlasované.

PLÁN  AKTIVÍT  ŠKOLSKÉHO  PARLAMENTU  v  školskom  roku  2018/19 (rozbaľte kliknutím ►SEM)

Zástupcovia školskej mediácie v šk. rok 2017-018 boli:  3.A Hana Horváthová, Tomáš Marták, 5.A Nikola Horváthová, Vanessa Lea Kožichová, 5.B Daniela Jančeková, Ella Szabóová, 6.A Andrej Ďorď, Nikola Jančárová, 6.B Alexandra Klobušická, Simon Vacha, 7.A Nina Mária Glatznerová, Nikola Gabriela Marienčíková, 8.A  Bianka Jehlárová, Natália Romaniaková, 8.B Samuel Svrček, Andrej Šika, 9.A Linda Selimi, Barbora Laczová. Zástupcovia školskej mediácie sa zúčastňovali našich zasadnutí, predkladali návrhy svojich spolužiakov, ktoré na  schôdzach školského parlamentu aj odhlasovali. Boli to napríklad návrhy o stojan na bicykle, ovocná strava v školskej jedálni výzdoba nástenky a pod. Zhodnotenie našej celoročnej práce je možné vidieť v Záverečnej správe činnosti školskej mediácie na rok 2017/18.
Týždeň modrého gombíka
  
Už po 14. rok organizoval Unicef  verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39 eur,  opäť smeroval  pomoc na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aj my vrátili aspoň z časti  kúsok detstva, na ktorý majú právo. Preto sme v  školskom roku  vyzbierali 106,93 eur. Sme radi, že sme v rámci našich možností mohli pomôcť.
  

Deň narcisov
22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil v piatok, 13. apríla 2018, je to jediná zbierka na našej škole, ktorá sa uskutočňuje aj v uliciach Bratislavy, teda aj mimo priestorov našej školy. Tento rok sa podarilo vyzbierať 1577,81 eur.

Kilo na pomoc rodinám v núdzi
bol názov projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Tento projekt bol zastrešený nadáciou Úsmev ako dar. Jeho podstatou bolo vyzbierať medzi spolužiakmi čo najviac trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny v kríze. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do spomínaného projektu  zapojili, ktorí prejavili súcit a osud iných im nebol  ľahostajný.
Ešte raz srdečne ďakujeme, že ste skrášlili Vianoce deťom, ktoré to potrebovali.
UNICEF tieto Vianoce zbieral peniaze pre deti na Ukrajine
Slovenský výbor pre UNICEF vyhlásil tradičnú Vianočnú zbierku, tento rok sa pomáhalo deťom na Ukrajine. Výťažok z peňazí slovenských darcov podporí humanitárnu pomoc deťom, ktoré zažívajú denne následky ozbrojeného konfliktu. S blížiacou sa zimou a pri nekončiacom konflikte sa dá očakávať, že deti a ich rodiny znova čakajú ťažké mesiace. Preto sme sa rozhodli podporiť Vianočnú zbierku aj my na našej škole a vyzbierali sme 218,73 eur. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, úprimne ďakujeme a tešíme sa, že náš podiel  deťom na Ukrajine pomôže.
Červená stužka
Nie sme ľahostajní k osudu druhých, čoho svedectvom je naša spolupatričnosť vyjadrená dňa 1. decembra v podobe červených stužiek na našej hrudi ako prejav medzinárodného  symbolu solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Vyjadrili sme tým „zaujímam sa o tému HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu bola aj pre tých, ktorí vraveli „pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“. Ako vidieť, dôvodov k zapojeniu sa bolo veľa.
Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z „Vizuálneho AIDS klubu“. Autori projektu zostali ako jednotlivci v anonymite. Neexistuje žiaden zoznam autorov. Autorstvo za vznik červeného symbolu patrí Projektu Červená stužka. Aj vďaka tomu si nikto nikdy nenárokoval autorské práva. Znak červenej stužky sa kopíruje zadarmo a nikto (ani jednotlivci, ani organizácie) nemajú z použitia červenej stužky zisk.
Mikuláš na našej škole
6.decembra 2017 potešil Mikuláš, čert a tri víly, našich malých spolužiakov, ktorí dostali za svoje vzorné správanie počas celého roka sladké odmeny.

HODINA DEŤOM
Naša škola sa zapojila do projektu Nadácie pre deti Slovenska pod názvom Hodina deťom. V školskom roku 2017/18 sme vyzbierali 90,48 eur. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je to celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Obľúbení herci Helenka Krajčiová a Tomáš Maštalír od decembra 2014 prevzali štafetu po čestných predsedoch Hodiny deťom, Ladislavovi Chudíkovi a Emílii Vášáryovej a stoja po boku Huga a Hodiny deťom ako ambasádori počas rôznych kampaní po celý rok.

BIELA PASTELKA.
Naša škola sa zapojila do projektu Biela pastelka, v ktorom sme vyzbierali 113,- eur. Je to verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú sa začleniť do bežného života prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva a realizáciou kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebestačné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

PLÁN  AKTIVÍT  ŠKOLSKÉHO  PARLAMENTU  v  školskom  roku  2017/18
(rozbaľte kliknutím ►SEM)

parlamentDňa 30. novembra sme na našom zasadnutí žiackeho parlamentu privítali pána Michala Hamana z Centra pre európsku politiku. Hovorili sme o projektoch Červená stužka, Vianočná vločka, o Medzinárodnom dni osôb so zdravotným postihnutím, pripomenuli sme si Deň ľudských práv, pripravujeme Mikuláša pre náš školský klub, hovorili sme o projektoch Školy pre Afriku a Olománia.Vyhodnotili sme zbierku Hodina deťom, v ktorej sme vyzbierali 53,23 eur.V našich triedach už dávno prebieha vianočná výzdoba, pripravujeme rozhlasovú reláciu o advente, chystáme sa na vianočnú poštu a v neposlednom rade na vianočnú akadémiu pre rodičov.
rathaus-wien-2016Viedeň pred Vianocami

Dňa 29. novembra 2016 sme so siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi našej školy navštívili Kultúrno-historické múzeum vo Viedni. Pretože nám počasie prialo, videli sme pri prechádzke Viedňou Burgtheater, budovu Parlamentu a Starú radnicu. Nemohli sme nenavštíviť vianočné trhy pred Starou radnicou. Znovu sme sa utvrdili, že Viedeň je krásna a pred Vianocami mimoriadne čarovná. Túto atmosféru treba jednoducho zažiť tak, ako sme to urobili dnes my.
Fotografie z exkurzie si môžete prezrieť v ►GALÉRII.

Hodina deťom 

20161108_115147Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska, jednej z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Hodina deťom je projekt, ktorý prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a vedia poskytnúť. Aj žiaci našej školy sa rozhodli podporiť túto dobrú vec sumou 53,23 €, lebo každá pomoc znamená veľa. Aj TV pripravuje 17. decembra šou, teda obľúbený galavečer so známymi osobnosťami, napínavými veselými stávkami a vianočnou atmosférou, ktorý tradične patrí k veľkej TV šou. Nenechajte si tento program ujsť.

Školská mediácia 2016/2017
Všetky  stretnutia sa budú konať každú prvú stredu v mesiaci počas desiatovej prestávky v učebni nemeckého jazyka na treťom poschodí B3.

Zástupcovia jednotlivých tried:

3.A Tamara Sásová, Lucia Bucová
3.B Silvia Trebuňová, Michaela Lacíková
4.A Kováčová, Jančeková
5.A Andrej Ďorď, Marek Tóth
5.B Viktória Svätená, Alexandra Klobušická
6.A Alexandra Kardošová, Nina Glatznerová
7.A Adrián Ilovičný, Tomáš Moravčík
7.B Matej Hruška, Lukáš Bílý
8.A Veronika Ďorďová, Samuel Dekýš
8.B Terézia Michalčíková, Natália Nemčáková
9.A Laura Ničová, Laura Belovičová – predsedníčky šk. mediácie
Koordinátorka – pani učiteľka Hedviga Domoráková

Plán práce školskej mediácie v šk. roku 2016/17

V tomto školskom roku sa zapájame do nasledovných projektov:

  1. Hodina deťom je projekt, ktorý sa koná 11. novembra 2016 a jeho cieľom je finančnou čiastkou, nám primeranou, podporiť onkologicky choré deti v nemocnici na Heydukovej ulici.
  1. Projekt Červené stužky, sa bude konať 1.12.2016. Jeho podstatou je vyjadriť súcit s ľuďmi trpiacimi vírusom HIV, známym pod názvom AIDS, pripnutím červenej stužky v tento deň na viditeľné miesto svojho odevu.
  1. Zapojíme sa do kampane UNICEF pod názvom Predaj vianočných pohľadníc. Výťažok projektu je určený pre vakcíny novorodencov a choré deti v krajinách tretieho sveta.
  1. Týždeň modrého gombíka je názov kampane UNICEF v máji 2017 na financovanie pitnej vody a zlepšenie kvality života deťom v Mauritánii.
 1. Zorganizujeme na našej škole dve prednášky na témy:

Dohovor o právach dieťaťaa

Šikana a kyberšikana na školách

  1. Zúčastníme sa pracovných dielní pod názvom Rozvojový deň v Starej tržnici.
  1. Plánujeme sa opäť zapojiť doprojektu Deň narcisov v apríli 2017.
 1. Na našej škole prebieha projekt CHIPS – plným názvom Childline in Partnership with Schools, je to názov výcvikového programu pre žiakov, ktorého cieľom je podporiť vrstovnícke vzťahy na školách. Je zameranýproti negatívnym javom akými sú:
 • neschopnosť zvládnuť učivo
 • konflikty a nedorozumenia v škole a v rodine

Bližšie sa budeme venovať tomuto programu na našom ďalšom zasadnutí. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na p. uč. Domorákovú.

Spomenuté body našej činnosti možno rozšíriť počas školského roka 2106/2017 vašimi návrhmi a samotným  praktickým zrealizovaním zo strany navrhovateľov. Sme pripravení konštrukčné návrhy prijímať a s vami otvorene komunikovať. V prípade potreby oslovte i naše predsedníčky šk. mediácie.

Školský rok 2015/2016
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011