Školská jedáleň 02/63827103

Platby za stravu prosím  od 15.03.2024 uhrádzať na nové číslo účtu.

Príjmový účet ŠJ

SK84 7500 0000 0002 2512 4573

Žiadame stravníkov, ktorí sa budú v septembri stravovať v ŠJ,

aby uhradili poplatok za režijné náklady 10€

najneskôr do 27.8.2023

Treba doplniť pri úhrade:

IBAN: SK84 7500 0000 0002 2512 4573

Variabilný symbol: 09_2023 (vždy mesiac_rok)

INFORMÁCIA pre PRIJÍMATEĽA: uviesť meno, priezvisko trieda ( vzor: Mateo Goro 7D)