Informácie o školskom klube detí

Platby za ŠKD prosím  od 15.03.2024 uhrádzať na nové číslo účtu.

Príjmový účet

SK13 7500 0000 0002 2512 4493

 • I. oddelenie (1.A): Žofia Remešníková
 • II. oddelenie  (1.B): Ivona Klúčiková
 • III. oddelenie (1.C): Soňa Klingová
 • IV. oddelenie  (1.D): Mgr. Oliver Kacvinský
 • V. oddelenie  (2.A): Veronika Risová
 • VI. oddelenie (2.B): Monika Pribilová
 • VII. oddelenie (2.C): Mgr. Slavomíra Dlugošová
 • VIII. oddelenie (3.B):  Mária Hrebíková
 • IX. oddelenie (3.D/4.C):  Judita Levická
 • X. oddelenie (3.A):  Mgr. René Ivančík
 • IX. oddelenie (3.C/4.B): Jakub Pravda
Deťom sa snažíme poskytnúť osobnostný a spoločenský rozvoj. Zameriavame sa hlavne na vhodné začlenenie detí do kolektívu, organizované využívanie voľného času, prevenciu pred začlenením sa do asociálnych skupín. Dbáme na zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa, na oddych po vyučovaní a zrekreovanie sa počas pobytu v ŠKD.
Pre dobré vzťahy a dodržiavanie bezpečnosti počas pobytu v ŠKD sa riadime určitými pravidlami, ktoré usmerňujú a vytvárajú určité bezpečné hranice správania sa medzi ľudmi. Aby deti do školského klubu chodili s radosťou a cítili sa v ňom bezpečne je potrebné poznať a dodržiavať vnútorný poriadok školského klubu detí a školy.
Vnútorný poriadok ŠKD ►(kliknite na link)
Nezabudnite, že deti počas pobytu ŠKD musia mať olovrant a fľašu na pitie.
Vo vlastnom záujme podpíšte deťom veci.
Režim dňa v oddelení školského klubu detí je nasledovný:
06:30 – 07:00 Príchod detí do ranného školského klubu, oddychová činnosť, odchod detí na vyučovanie
12.00 – 13:30 Obed podľa rozvrhu, oddychová činnosť podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach
13:00 – 15:00 Rekreačná činnosť, tematická oblasť výchovy podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach
14:30 – 16:30 Sebaobslužné činnosti, olovrant, príprava na vyučovanie, rekreačná činnosť

 

* V školskom klube máme tematické oblasti výchovy, ktoré tvoria hlavnú činnosť v každom oddelení. Sú nasledovné: vzdelávacia / telovýchovná, zdravotná a športová / pracovno-technická / spoločensko-vedná / prírodovedno-environmentálna / esteticko-výchovná

Z našich aktivít:

Pani vychovávateľky z ŠKD pripravili pre deti pekný program pri príležitosti MDD. Deti súťažili, bavili sa, tancovali. Všetko najlepšie ku dňu detí!

 DEŇ JABLKA:

   
ŠITIE:
  
KARNEVAL:
ŠARKANIÁDA:
   
V ŠKD AJ CEZ PRÁZDNINY:
Deň jabĺk
Jablko – slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku. Všetci vieme, že jabĺčko výborne chutí, je zdravé a má blahodarný účinok na náš metabolizmus. Šťavnatý kúsok jablká zásobí telo energiou, uhasí smäd a dobre zasýti. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli založiť tradíciu pod názvom Deň jabĺk. Samotnému priebehu tohto dňa predchádzala „jablková výzdoba“ vestibulu školy. K úžasnej atmosfére prispeli šikovné mamičky a staré mamy, ktoré napiekli véééééľké množstvo jablkových dobrôt (koláče, štrúdle, mufiiny…). Všetky tieto dobroty boli rodičom a deťom ponúknuté na ochutnanie. K tomu ešte pani vychovávateľky pripravovali čerstvú jablkovú šťavu. O tom, že akcia mala veľmi dobrý ohlas u rodičov, svedčí veľa pochvál v kronike. Aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať rodičom za pomoc pri akcii.

Športové popoludnie v ŠKD
Na školskom dvore našej školy v poslednom septembrovom týždni si žiaci vyskúšali svoju obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť, silu. Deti súťažili v rôznych športovo-hravých disciplínach. Športovému popoludniu prialo aj počasie, deti sa mohli do sýtosti vyšantiť.

Karneval
OLYMPUS DIGITAL CAMERANeodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia sú karnevaly. A tak sa jedno popoludnie aj naša škola zaplnila karnevalovými maskami. Karneval sme začali prehliadkou všetkých zúčastnených masiek. Masky boli veľmi pekné, nápadité. Potom sa už začala pravá karnevalová zábava. Na záver sme deťom pripravili občerstvenie.

Šarkaniáda
Šarkany, šarkany a zase šarkany… sa ako pestrofarebné motýle vznášali nad školským dvorom ZŠ Holírčska 50. Púšťali ich tu žiaci zo Školského klubu detí poobede 10.10.2013.

Športové popoludnie v ŠKD
V poslednom septembrovom týždni sa dvor našej školy zmenil na jedno veľké ihrisko. Deti súťažili v rôznych disciplínach. Bolo vytvorených 6 stanovíšť, na každom z nich si mohli vyskúšať svoje zručnosti, obratnosť, vytrvalosť.

Výstava „JESEŇ V ZÁHRADE“
Tak, ako každý rok, aj teraz, koncom septembra sa vestibul našej ZŠ zmenil. Deti spolu s vychovávateľkami vytvorili pestrofarebnú záhradu plnú ovocia a zeleniny. Výstavu dopĺňali krásne vyzdobené tekvice. Výstava sa páčila aj rodičom, o čom svedčí množstvo pochvalných zápisov v kronike.

DEŇ ZEME 
Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si uvedomili svoju závislosť na daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Taktiež preto, aby sme vzali na vedomie, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého i neživého je vyvážená, obdivuhodná, no zároveň veľmi krehká. A tak sa jedno pekné, slnečné popoludnie dvor našej školy zmenil na nepoznanie. Každý kúsok bol pomaľovaný. Čo sa to stalo ? Žiadny strach, nič zlé ! To len deti z nášho školského klubu zobrali do rúk kriedy a svojou tvorivosťou vyjadrili svoj vzťah k Zemi.