VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

1.             Do ŠKD prichádzam ráno od 6:30 do 7:30.

2.             V šatni udržujem poriadok – svoje veci si zavesím na určené miesto, topánky alebo prezuvky odkladám do poličky.

3.             Po príchode do herne si odkladám školskú aktovku na určené miesto.

4.             K pani vychovávateľke a spolužiakom sa správam slušne, ohľaduplne, nepoužívam neslušné (vulgárne) výrazy a gestá, rešpektujem a plním pokyny pani vychovávateľky.

5.             Na obed odchádzam v sprievode pani vychovávateľky, alebo pani učiteľky.

6.             Dodržujem hygienické zásady a zásady slušného správania počas obedovania.

7.             Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.

8.             Nikdy svojvoľne neopúšťam herňu, v prípade odchodu oznámim dôvod pani vychovávateľke.

9.             K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

10.         S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

11.         Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.

12.         Počas pobytu v ŠKD mám vypnutý mobilný telefón. Za stratu mobilného telefónu nenesie škola zodpovednosť.

13.         Pri pobyte mimo budovu školy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky. Dbám na svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.

14.         V celej budove školy chodím pomaly, nekričím a správam sa bezpečne.

15.         Pri odchode z herne zanechám po sebe poriadok, odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.

16.         Ak sám odchádzam na záujmový útvar (krúžok), domov alebo s niekým iným (ako je uvedené v zápisnom lístku), tento odchod musí byť písomne oznámený pani vychovávateľke a podpísaný zákonným zástupcom. Dieťa, ktoré odchádza samo, musí mať uvedený presný čas odchodu z ŠKD a dátum odchodu.

 

V prípade opätovného porušovania vnútorného poriadku ŠKD je nasledovný postup:

1. Pohovor s dieťaťom a oznámenie priestupku rodičom.

2. Pohovor rodiča s vedením školy.

3. Vylúčenie z ŠKD.