Školský špeciálny pedagóg v základnej škole

Milí rodičia,

ak máte pocit,že vaše dieťa nezvláda požiadavky školy, resp. vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach dieťaťa resp. či Vaše dieťa má alebo nemá špeciálno-výchovno vzdelávacie potreby,či jeho stav je možné eliminovať podpornými opatreniami, alebo je nutná integrácia a stým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Poskytujem odbornú starostlivosť žiakom vzdelávajúcim sa formou integrácie.

Podieľam sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní.

Pre optimálny priebeh integrácie spolupracujem predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Na spoluprácu sa teší:

Mgr. Slávka Fülöpová

E-mail: slavka.fulupova@zsholicska.sk