Archiv


Zápisný lístok do ŠJ pre žiakov 1. ročníka

Dôležité upozornenie

Poďakovanie

Vážení rodičia!

V tomto náročnom období sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať  za pomoc nám učiteľom pri domácej výučbe žiakov našej školy. Uvedomujeme si, že pri vyučovaní detí doma,  pri ich usmerňovaní a pomáhaní im zvládnuť túto ťažkú situáciu,  bola ťarcha na Vás. 

Veľmi to oceňujeme  a ĎAKUJEME za Vašu pomoc. Našou prvoradou úlohou bude čo najefektívnejšie dobehnúť vymeškané obdobie.

                      Ďakujeme!                                    Kolektív ZŠ, Holíčska 50 v Bratislave

Oznam

Dňa 30. 06. 2020 prevádzka v ZŠ bude

od 8.00 do 12.00hod.

 • odovzdávanie vysvedčenia, v čase od 09.00 do 10.00 hod.
 • ŠJ – suchý obed – bageta: výdaj  od 10.00 do 11.00 hod.
 • Z organizačných a prevádzkových dôvodov:  ŠKD bude od 10.00 do 12.00 hod.  

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti od 22.06.2020

 Základná škola  Holíčska 50, 851 05 Bratislava

Riaditeľka školy na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 16.06. 2020

 o obnovení školského vyučovania v ZŠ vo všetkých ročníkoch vydáva s účinnosťou od 22. 06. 2020

„Nariadenie, ktorým sa upravuje prevádzka a vnútorný režim školy“

Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti v ZŠ od 22.06.2020

 • Od 22.06. 2020 sa obnovuje vyučovanie v 6. – 9. ročníku. Vzdelávania sa zúčastnia na princípe dobrovoľnosti len žiaci, ktorých prihlásili ich zákonní zástupcovia.
 • do školy chodia len prihlásení žiaci,
 •  Stravovanie žiakov je zabezpečené. Stravu si prihlasujú žiaci samostatne. Na stravovanie sa treba prihlásiť u vedúcej školskej jedálne e mailom: jedalen@zsholicska.sk, najneskôr dňa 19.06. 2020 do 15.00 hod./žiaci 6. -9. ročníka/
 •  Od 22.06. do 26.06. sa budú žiaci 5 .- 9. ročníka vyučovať podľa upraveného rozvrhu hodín.

Zákonný zástupca:

1.Pri prvom nástupe žiaka (aj po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni) je povinnosťou každého zákonného zástupcu žiaka vyplniť zdravotné prehlásenie. Zákonný zástupca,   tým predkladá podpísané  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

2. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška, sáčik a papierové jednorazové vreckovky,

3.  zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

4. O prípadnom odhlásení dieťaťa počas vyučovania od 22. 06. 2020 z vážnych zdravotných dôvodov bude informovať zákonný zástupca triedneho učiteľa.

Vstupné meranie teploty žiakom, vykonajú poverení zamestnanci školy pred vstupom do ZŠ a následne použijú dezinfekciu rúk.

5. Všetky hygienické opatrenia a štandardy ostávajú v platnosti.

Zákonný zástupca do budovy ZŠ nevstupuje !!!

Príchod žiakov do školy a otvorenie školy:

 • Príchod detí do školy: – do ranného ŠKD od 7:00 hod. do 7.30 hod.

· Hlavný vchod do budovy školy : žiaci 1. až 4. ročníka od 7:40 do 8:00 hod.

· Bočný vchod zo školského dvora: žiaci 5. až 9. ročníka od 7.50 do 8.20 hod

Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín:

 • žiaci 1. až 4. ročníka budú končiť vyučovanie 11:30 hod.,
 • žiaci 5. až 9. ročníka budú končiť vyučovanie 12.00 hod.,
 •  prevádzka v ŠKD od 7.00 hod. – 7.30 hod. a od 11.30 hod. do 16.00. hod.

Výchovná činnosť v ŠKD sa realizuje v oddeleniach a maximálne do 16:00 hod.

Nedodržanie času vyzdvihnutia detí 16:00 h, prvý krát – upozornenie zákonného zástupcu, druhý krát – vylúčenie z ŠKD.

Žiaci v ŠKD – obed – rozpis /podľa oddelení/:

 1. 1.A,1B,C,E + 4A,B od 11.45 hod.  -12.15 hod.;
 2. 2A,B; 3A, 4A od 12.20 -12.50 hod.

Pohyb v budove školy a pohyb na školskom dvore

· v budove školy sa žiaci jednotlivých skupín budú zdržiavať v určených triedach, pohyb po chodbách bude usmerňovaný tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi skupinami,

· žiaci budú vo vnútorných priestoroch nosiť rúška, okrem svojej skupiny, ak to vyučujúcemu nebude prekážať,

· aktivity vo vonkajších priestoroch – v areáli školy budú organizované vo vymedzených priestoroch pre jednotlivé skupiny.

OZNAM!!!!

Dňa 30. 06. 2020 prevádzka v ZŠ bude

od 8.00 do 12.00hod.

 • odovzdávanie vysvedčenia, v čase od 09.00 do 10. 00 hod.
 • ŠJ – suchý obed – bageta: výdaj  od 10.00 do 11.00 hod.
 • Z organizačných a prevádzkových dôvodov ŠKD bude od 10.00 do 12.00 hod.  

PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka ZŠ

V Bratislave, 22. 06. 2020

Prevádzka v ZŠ Holíčska od 15.6.2020

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu Základnej školy Holíčska 50, Bratislava a školského klubu detí pri ZŠ a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 15.06.2020.

Od 15.06.2020 sa uvoľňujú podmienky k otvoreniu škôl

Niektoré zmeny pri otvorení ZŠ epidemiológovia umožňujú od 15.06.2020 nasledovné:

 – povoľuje sa viac detí v skupinách (rušia sa limity 15 a 20 detí) – povoľuje sa zmiešavanie detí v triedach,

– nemiešanie bude iba formou odporúčania – povoľuje sa prevádzka školy stanovená na maximálne 10 hodín

– ruší sa povinné meranie teploty – bude len formou odporúčania a náhodným preverením

– ruší sa aj organizovanie osôb pred školou po skupinách.

Režim Základnej školy, Holíčska 50, Bratislava

         ZŠ bude mať od 15.06.2020 prevádzku od 7:00 – 16:30 hod.

Vyučovanie: 1. stupeň : 08:00 – 11:30 hod. 2. stupeň od 8.20 do 12.00 hod.

Školský klub detí /ŠKD/- prevádzka: 7:00 – 7:45 hod.; od 11:30– 16:00 hod.

Žiaci 1. – 5. ročníka budú vo svojich kmeňových triedach. Pokiaľ to organizačne bude možné, budú so svojimi triednymi učiteľmi. Pri rannom vstupe do školy si každý vo vestibule školy  vydezinfikuje ruky.

Dôležité:

Prvý deň pri nástupe do školy zákonný zástupca dieťa odovzdá vyplnené VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA (viď príloha 1), pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva ranný zdravotný filter/dozor.

VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA sa odovzdá vždy po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni.

Rozpis vstupu do budovy školy pre žiakov nenavštevujúcich ranný ŠKD:

 • Hlavný vchod 1. – 3 . ročník –  od 07.40 hod. do 8.00 hod.;
 • Bočný vchod zo školského dvora(2.) : 4. a 5. ročník od 7.50 do 8.20 hod.

O 8.20hod. sa vchody do ZŠ uzamykajú – vstup do budovy školy nebude možný.

 • Potreby, ktoré si žiaci prinesú jedno rúško na tvári, jedno náhradné rúško v taške, papierové jednorazové vreckovky, školské pomôcky (v prvý deň písacie potreby, farbičky, slovník), nápoj, desiata, čip. Na ďalšie dni si prinesú veci podľa pokynov vyučujúceho.
 • Vrecko s prezuvkami si budú nosiť každý deň domov;
 • Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
 • Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
 • Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov triedy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
 • Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.
 • Žiaci, ktoreí sa nebudú stravovať v ŠJ, musia po skončení vyučovania odísť domov. Deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, ale nenavštevujú ŠKD môžu ísť po vyučovaní na obed podľa pokynov vyučujúceho.
 • Žiak môže odísť sám len po ukončení vyučovania.

Ak má dieťa symptómy akéhokoľvek ochorenia, nesmie ho zákonný zástupca poslať ráno do školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pokyny vypracovala: PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka ZŠ

Bratislava, 12.06. 2020

 Rozhodnutie ministra školstva

Mestská detská výtvarná súťaž Farbičky

Detská výtvarná súťaž Farbičky sa zameriavala na vytvorenie priestoru pre detskú tvorbu a motiváciu tvorivosti a expresivitu vo výtvarnom prejave, ktorá sa uskutočnila v termíne od novembra 2019 do 24. 4. 2020.
Na ši žiaci boli v súťaži veľmi úspešní. Odborná porota vyhodnotila diela prihlásené do súťaži a určila nasledujúce hodnotenie:

V prvej skupine (1. -3. ročník ZŠ)vyhrali:
1. miesto vyhrala Olívia Jakubcová
2. miesto vyhral Daniel Vanák
3. miesto vyhrala Nela Macháčová.

V druhej skupine (4. – 5. ročník ZŠ)vyhrali:
1. miesto vyhral Roman Kremický
2. miesto vyhral Matúš Závodsky
3. miesto vyhrala Barbora Homérová.

Pokračujeme v projektoch.

Dnes mali žiaci 2.B projektové vyučovanie „Príšerky z ovocia a zeleniny“.
Rozprávali sa o tom, čo je to kompostovanie, čo je to biodopad, čo ostane z ovocia a zeleniny. Zisťovali, pátrali a hodnotili. Žiaci si vyrábali príšerky z ovocia a zeleniny aj ich odpadu. Najprv sa oboznámil s chuťou a vôňou ovocia-zeleniny a následne skúmali a hľadali nové tvary. Dostali rozmanitý materiál a už ostatné bolo na ich predstavivosti. Žiaci mali z aktivity veľkú radosť a naplno sa oddali svojim fantazijným predstavám. Výroba Príšeriek bola pre nich príjemnou a zábavnou aktivitou, cez ktorú sa oboznámili s možnosťami, ako sa dá efektívne narábať s bioodpadom, že ovocie a zeleninu treba vždy dôkladne umyť, aké druhy poznáme a ako ich triedime atď.

Mgr. Mária Lániková

Srdiečka, výrobky z hliny, sú už tu!

„Modelujeme zo srdca“ bol názov tvorivých dielničiek pod vedením keramikára Petra Lužáka. Žiaci I. C a I. E triedy sa spojili a vytvorili si svietniky na čajovú sviečku práve v tvare srdiečka. Ďalšie srdiečka by mali byť darčekom pre blízkych.
Výrobky sa počas pandémie dosušili, vypálili v peci, vyglazovali  a znovu vypálili. Svietniky by potom mali vydržať aj umývanie v umývačke riadu.
Dnes si ich deti odnesú domov, tak dúfam navodia príjemnú atmosféru pri sviečke v tomto daždivom dni.
Eva Selnekovičová

Informácie k platbe a činnosti ŠKD od 01.06. 2020

IBAN:
SK47 5600 0000 0094 0095 6002

Rozhodnutie starostu MČ Bratislava-Petržalka v súlade s rozhodnutím Ministra školstva SR o obnovení školského vyučovania a prevádzke školských zariadení od 1.6.2020

Celý dokument najdte TU

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti od 01.06.2020

Celý dokument najdte TU

Písomné vyhlásenie zákonného zástupcuVážení rodičia žiakov deviateho ročníka,

podrobné vysvetlenie postupu prijímacieho konania nájdete v tomto dokumente:

Informácie o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy
v súlade s rozhodnutím ministra školstva sú zverejnené na stránke:
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/
V prípade potreby prosím kontaktujete výchovnú poradkyňu

Mgr. Katarínu Greschnerovú – katarina.greschnerova@zsholicska.sk

Oznam rodičom

Nakoľko je mimoriadna situácia prosíme rodičov, aby pozastavili platby na trvalé príkazy a zatiaľ neplatili za ŠKD.

Oznam rodičom

Nakoľko je mimoriadna situácia prosíme rodičov, aby pozastavili platby na trvalé príkazy a zatiaľ neplatili za stravné listky.

Vedúca školskej jedálne Mgr. Jitka Kochanová

Prosíme rodičov, žiakov

– kontaktujte tr. učiteľov, kvôli zadávaniu úloh na doma.

Mail učiteľov: krstnémeno.priezvisko@zsholicska.sk

Jednorožec, iný ako ostatní

je názov knihy autorky Lary Urban, ktorá prišla predstaviť svoju novú knihu žiakom prvých ročníkov a prípravky. Prečítala nám pár príbehov o  mladom jednorožcovi, ktorý sa líši od ostatných nielen výzorom, ale aj povahou. Je náladový a cíti sa nepochopený. Vyberie sa na cestu plnú dobrodružstiev, vďaka ktorým objaví v sebe to dobré, vlastnú silu aj magické schopnosti. Toto hravé čítanie, rozprávanie a premietanie krásnych ilustrácií, bolo prepojené zvedavými otázkami žiakov.  Záver tvorila hra s kartami pre detskú dušu, ktorá tiež deti oslovili. Karty by mali deti  naučiť, ako svoje problémy nadľahčovať, aby ich váha tak veľmi neťažila. Pochopiť, že problémy k životu patria a netreba sa ich báť, lebo vo všetkom je vždy aj niečo dobré. Marec mesiac kníh sa super začal. Ak ste tam neboli nesmúťte, dve knihy sú odteraz na požičanie v školskej knižnici.
Eva Selnekovičová

Hor sa do lesa!

sme si povedali s členmi turistických krúžkov a vyrazili na Draždiak a do lužného lesa. Keď sme dorazili na Draždiak privítal nás kŕdeľ labutí a ďalších vtákov, čakajúc, že ich nakŕmime. Nás však zaujala čistá voda pri brehu a hneď sme vyskúšali hádzať „žabky“ a niektoré boli fakt vydarené. V lese bol kľud a bolo čo pozorovať, tvary stromov, rastlinstvo  a rôzne popínavky, ťahajúce sa od vrcholku stromov po zem… Oddýchli sme  si na zvalenom kmeni stromu a  zahrali sa s rôznymi palicami. Pohyb v teréne a na čerstvom vzduchu nám vyhovoval. Neobišli sme ani prírodnú posilňovňu a zocelili sme sa cvičením. Nuž, príroda veru volá…je čas sa zdravo zabávať 😊  Eva Selnekovičová

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,  ako aj na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

Ak sa rozhodnete Vaše dieťa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

Ďakujeme za spoluprácu.

Opäť úspešná !

Opäť úspešná v Olympiáde zo slovenského jazyka bola naša deviatačka Nina Mária Glatznerová. V krajskom kole reprezentovala našu školu i Petržalku veľmi úspešne – získala krásne 2. miesto. Gratulujeme!

Keď sa trieda premení na keramickú dielňu.

Tvorenie a modelovanie z hliny je lákavá činnosť. Žiaci prvých tried  I. C a I. E sa spojili počas tvorivých dielničiek a pod odborným vedením keramikára Petra Lužáka si vytvorili vlastný keramický predmet. Na dielničkách pod názvom „Modelujeme zo srdca“ si žiaci vyskúšali vytvoriť svietnik na čajovú sviečku práve v tvare srdiečka.
Keramikár žiakom predviedol aj točenie keramiky na hrnčiarskom kruhu, ukázal im svoju tvorbu a pútavo porozprával o habánskej keramike, ktorú tvorí.
Výrobky teraz čaká dosušenie, pálenie v peci, glazovanie a druhé pálenie. Svietniky by potom mali vydržať aj umývanie v umývačke riadu.
Eva Selnekovičová

Projekt Greenpower

Po roku sme opäť naštartovali prácu na konštruovaní našej formule. Do tímu k osvedčeným automechanikom spomedzi štvrtákov a šiestakov sme prizvali aj čerstvé sily v podobe piatakov. Veríme, že sa im bude v tomto roku dariť aspoň tak dobre ako vlani. Držme palce, aby poskladali funkčnú formulu s perfektným dizajnom a úspešne reprezentovali našu školu na pretekoch.
Minuloročné úspechy: (rozbaľte kliknutím sem)

Anglický jazyk – zážitkové učenie

Na hodine anglického jazyka si deti vyskúšali pripraviť koláč (biscuit cake). Učenie zážitkom je jedna z metód, ktoré pomáhajú žiakom zapojiť viacero zmyslov k zapamätaniu si daného učiva. Najlepší spôsob na zážitkové učenie sa je, ak si to môžu žiaci otestovať v praxi. Ak si to môžu chytiť, ohmatať, ovoňať a počuť, vnímať to všetkými zmyslami.

Výlet k bunkru – alebo aktívny náhľad do našej histórie….

Sychravé januárové počasie sprevádzalo členov turistického krúžku I. a II. na sobotňajšej vychádzke do Bunkra B-S-8 Hřbitov, umiestneného v petržalských Kopčanoch v poli neďaleko hraníc s Rakúskom. Bunkrom nás previedol pán Miroslav Košírer a veľmi pútavo aj s dávkou humoru nám priblížil dejinné súvislosti. Bunker bol súčasťou obranného systému vybudovaného v období roku 1938 v okolí hraníc vtedajšieho Československa. Systém mal slúžiť na obranu proti prípadnému útoku nacistického Nemecka. Nakoniec však, podobne ako ostatné bunkre, bol opustený bez boja. V bezprostrednej blízkosti bunkra je situovaný nedávno zrekonštruovaný vojenský cintorín Kopčany venovaný padlých v prvej svetovej vojne. Cintorín sa ponáša na americké vojenské cintoríny. Pôsobivých je najmä 331 bielych krížov pre vojakov Rakúsko-Uhorska. Ak vyčkáte do noci, možno sa zjaví i duch legendárneho generála, ktorý tu bdie nad svojimi vojakmi, čo dosvedčuje aj legenda. Inšpirujte sa, je to dobrý tip na výlet aj pre vás! Vedúce krúžkov.

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

V januári sa konalo i okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Náš žiak Juraj Vépy získal krásne 2. miesto v kategórii mladších žiakov. Gratulujeme!

Šaliansky Maťko

Dňa 15.1.2020 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Súťaž sa konala  v v Rusovciach a zúčastnili sa na nej žiaci, ktorí vyhrali školské kolá.  Našu školu reprezentovali odvážna Silvia Bártová z 2.A s povesťou Jánošík a chudobná žena a Peter Lipták s povesťou Súľovský hrad. Peter získal úžasné  2. miesto. Silvinke a Peťkovi ďakujeme  za úspešnú reprezentáciu a želáme im úspech a chuť naďalej súťažiť v recitácii.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2019 bola pekným a veselým zážitkom. Vtiahla nás do vianočnej atmosféry, rozveselila srdiečka a potešila rodičov a všetkých divákov v publiku. Deti ukázali to, čo týždne nacvičovali a bezchybným vystúpením potešili pani učiteľky a pani vychovávateľky, ktoré trpezlivo svojich žiačikov viedli. Ďakujeme za pekné vystúpenie žiakom, pani učiteľkám, pani vychovávateľkám a kolegynke Irynke Dankanyč, ktorá celý program koordinovala :). Už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenia :).

Najkrajšie ručne vytvorená vianočná ozdoba na stromček

Posledný týždeň pred Vianočnými sviatkami sme ukončili súťažou o najkrajšiu ručne vytvorenú vianočnú ozdobu na stromček. Do súťaže sa zapojilo množstvo žiačikov a bolo ťažké vybrať, ktorá je tá NAJ – krajšia ozdoba. Vaše hlasovanie rozhodlo:
Za 1. stupeň:
1. miesto: Nina Síkelová 3. B 2. miesto: Viktória Kováčová 2.B 3. miesto: Emil Talian 3.A
Za 2. stupeň:
1. miesto: Sabinka Ballová 7.A 2. miesto: Janka Dobiszová 7.A 3. miesto: Ella Babbová 6.A
Špeciálnu cenu sme udelili žiačke: Terezke Kočí 6.A

Návšteva v Domove seniorov

Naši žiaci druhého ročníka prišli svojou prítomnosťou spríjemniť predvianočné chvíle obyvateľom Domova seniorov v Petržalke. Vlastnoručne im vyrobili malé prekvapenie a prejavili im svoju úctu prípravou krátkej a milej besiedky. Obyvatelia tohto zariadenia im opätovali veľký potlesk, úprimný úsmev a radosť z návštevy.

Vianoce, sviatky lásky a pokoja kedy nie je nič dôležitejšie ako rodina a pocit, že človek nie je sám. Bohužiaľ nie každý má to šťastie oslavovať v kruhu blízkych. Na dôchodcov netreba zabúdať a práve preto sa 3.A zo ZŠ Holíčskej rozhodla priložiť ruku k dielu a s pani učiteľkou sa zapojila hneď do dvoch projektov. Prvým z nich bol projekt s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok kedy za pomoci rodičov detí naplnili krásnych 16 krabíc. Druhým projektom bola Vianočná pošta, do ktorej sa zapojili už druhý krát a vlastnoručne vyrobili 23 pohľadníc, ktoré poputovali do domovov dôchodcov. Spoločne dúfajú, že tento rok aj vďaka nim vyčaria úsmev na tvári nejednému dôchodcovi.

Mestské lesy Bratislavy – Rača, Pri horárni a Červený kríž

Sneh a stavanie prvého snehuliaka v Bratislave, neveríte?
To zažili turisti z turistického krúžku I. a II. počas sobotného výletu do mestských lesov v Rači smerom z Peknej cesty na Červený kríž. Super turistiku sprevádzalo spočiatku výborné slnečné počasie, krásne scenérie lesa a dobrá nálada. Po strmšom výstupe dobre padol čaj a už nič nebránilo guľovačke a stavaniu snehuliakov.
Pozreli sme si svetové strany a prácu s kompasom a buzolou. Záver výletu a cestu späť sme zamerali ekologicky „ Les nie je smetisko!“ a pustili sa do čistenia lesa a  zberu  odpadu. Plné vrecia sme s radosťou umiestnili do pripraveného kontajnera.
Unavení, trochu mokrí, ale veľmi spokojní sme sa vracali domov.
V januári nás čaká ďalšie dobrodružstvo, turisti!
Vedúce krúžkov

Sandberg

Prechádzať sa brehom treťohorného mora a sledovať morský piesok pod nohami? To sa po darilo členom turistických krúžkov I. a II. v poslednú novembrovú sobotu. Vyšli si na Sandberg a návštívili paleontologické územie. Perfektnú turistickú vychádzku hrebeňom Devínskej Kobyly sprevádzali krásne výhľady na Devín, rieku Moravu a Rakúsko. Prostredie bolo presýtené dávnou minulosťou, zaujímavými úkazmi, nálezmi a v paleoihrisku si každý našiel  skameneliny ulitníkov. Skutočne vydarený výlet je zachytený aj na fotografiách z drona. Tešíme sa na ďalšie dobrodružstvo, tentokrát do mestských lesov Bratislavy.

Výnimočné stretnutie s výnimočným človekom

Nestáva sa každý deň, že máte možnosť stretnúť sa s človekom, ktorý precestoval všetky kontinenty sveta a mnohé miesta aj nafotil. Nás ale poctil svojou návštevou. Pán ANTON FIALA – slovenský fotograf a cestovateľ, milý človek a výborný rozprávač,  známy nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Veľmi pútavo nám porozprával o svojej ceste na Severný pól, o dobrodružstvách, ktoré tam zažil, o ľuďoch, ktorých stretol. Všetko doplnil unikátnymi fotografiami. Jeho príbehy sú pre nás motiváciou spoznávať svet. Bolo to naozaj výnimočné stretnutie s výnimočným človekom.

GRATULUJEME!

Gratulujeme Nine Glatznerovej, žiačke 9.A triedy, ktorá v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka získala krásne 1. miesto. Bude tak reprezentovať našu školu i celú Petržalku v krajskom kole.

OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA – nové dôležité informácie!!!

Vážení rodičia,

v súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 09. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:
–          odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,
–          v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak splnil dve podmienky –  zúčastnil sa  výchovno – vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,
–          zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,
–          v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,
–          v záujme dodržania zákonných podmienok nároku na dotáciu – preukázanie dochádzky v škole a odobratie obeda,  je  nutné aby zákonní zástupcovia upozorňovali svoje deti na nosenie čipu a nezabúdali sa pri príchode do školy a pri odobratí obeda „čipovať“ , nakoľko táto evidencia slúži ako podklad na účtovanie poplatkov za stravu,
–          vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,
–          za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
– odhlasovanie zo stravovania je možné prostredníctvom mailu
jedalen@zsholicska.sk
Vedenie školy

KAPITÁN KOTVIČKA

Jeden z novembrových piatkov bol pre našich prváčikov a predškolákov z MŠ Holíčska radostný, zábavný a veľmi príjemný. Navštívil nás totiž náš bývalý žiak, vyštudovaný bábkoherec, ktorý má dnes vlastné divadlo Agape – skvelý Maťo Žák.   Prišiel za nami s predstavením Kapitán Kotvička. A tak sa on sám zmenil na kapitána a my ostatní – škôlkari, prváci, skupinka deviatakov i pani učiteľky sme sa stali jeho námorníkmi na zaoceánskej lodi. Spolu sme sa plavili po šírom svete, aby sme našli najväčší poklad. Na ostrovoch sme plnili rôzne úlohy, učili sme sa námornícky pozdrav a heslo, rátali po anglicky, bubnovali, veľa rozprávali a veľa sa hýbali. A to všetko preto, aby sme ten najväčší poklad našli! A predstavte si, že to neboli ani peniaze, ani drahokamy, ani šperky – tým najväčším pokladom je totiž láska, rodina, kamaráti! Aká krásna atmosféra vznikla, keď sme sa na záver na seba usmievali, držali sa za ruky a hovorili si : „Mám ťa rada, mám ťa rád.“  Maťkovi ďakujeme za kopec zábavy, ale i za hlboké myšlienky, ktoré nám pripomenul. A ďakujeme aj našim prváčikom, lebo ako obecenstvo boli tiež skvelí, zapálení a aktívni.

VIDA centrum v Brne

Naši šiestaci a siedmaci navštívili zábavné centrum VIDA v Brne.  Mohli sme si vyskúšať rôzne zábavné atrakcie  a činnosti súvisiace s vedou. Ocitli sme sa v kabínke s rôznorodými zvukmi, vypočuli sme si aj prednášku o podstate zvukov, vyskúšali si simulované zemetrasenie , riešili sme detektívnu záhadu atď…… Zaujalo nás aj rozprávanie nášho sprievodcu. Tento výlet sme si veľmi užili a dúfame, že VIDA  centrum ešte niekedy navštívime.
Simona Kováčová, Ema Šmahovská, 7A

GRATULUJEME OCENENÝM PEDAGÓGOM!

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov sa v Petržalke každoročne oceňujú najlepší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti. Tento rok si z rúk starostu prevzalo kytice sedem pedagógov z petržalských základných a materských škôl a sme hrdí na to, že medzi nimi bola aj Mgr. Táňa Ďuríčková, vynikajúca učiteľka z našej školy.

Zážitkové centrum Atlantis Center Levice

Žiaci druhého a tretieho ročníka navštívili vzdelávacie a zážitkové centrum Atlantis Center Levice. Nahliadli do doby dinosaurov, zoznámili sa s planétami Slnečnej sústavy a odniesli si zážitok z vesmírnej rakety. Prostredníctvom interaktívnych exponátov sa oboznámili s mechanikou, statikou i magnetickými pólmi. Po vyčerpávajúcej interaktívnej expozícii si pochutnali na sladkej waffle. Oddýchnutí stihli ešte nabrať vedomosti v stálej expozícii Tekovského múzea. Tekovské múzeum je regionálne vlastivedné múzeum so zameraním na ľudovú kultúru a prírodné vedy a sídli v areáli najvýznamnejšej kultúrnej pamiatky v regióne – Levický hrad. Ďakujeme Mgr. Martine Mandrákovej a Mgr. Márii Lánikovej za bezchybnú organizáciu exkurzie a veľa zaujímavých zážitkov pre našich žiakov.

Imatrikulácia prvákov

23.10.2019 sa stali prváci skutočnými žiakmi našej školy! Do prváckeho cechu ich osobne pasovala naša pani riaditeľka. Avšak najprv museli preukázať, čo sa už dokázali naučiť – a obstáli veľmi dobre! Celú slávnosť sprevádzali výborne pripravené vystúpenia nielen prvákov, ale aj starších žiakov školy podčiarknuté výbornou atmosférou. Ďakujeme pani učiteľkám a pani vychovávateľkám a všetkým účinkujúcim za príjemný zážitok.

Krúžková činnosť v našej škole

Od 1.10.2019 začína krúžková činnosť v našej škole.
V samostatnej záložke nájdete týždenný rozpis krúžkovej činnosti, vrátane krúžkov organizovaných inými spoločnosťami.

Prvé týždne v škole …

Prvé tri týždne školského roku 2019/2020 sú za nami a žiaci už majú množstvo zážitkov. Kým prváci si zvykajú na svoje nové povinnosti, druháci už boli na exkurzii v Starom meste aj v Prírodovednom múzeu a absolvovali besiedku s témou „Ako zmeniť čítajme s deťmi na čítajte si deti“. Išlo o ukážku deťom, ako čítať s radosťou a bez obáv z možných omylov, prečo je dôležité vedieť čítať a ako čítať s porozumením.

Vážení rodičia,
v súvislosti so schváleným VZN č.4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, Vám oznamujeme zvýšenie príspevku za ŠKD nasledovne:
* za 1. dieťa – 20,-€
* za 2. dieťa – 19,-€
* za 3. dieťa – 18,-€
* za 4. dieťa – 17,-€
Poplatok za skrátený pobyt v ŠKD je 10,- €.
O znížení poplatku rozhoduje riaditeľka školy na základe žiadosti rodiča a v nej uvedených dôvodov. Všetky informácie Vám poskytnú pani vychovávateľky. Rodič nemôže sám, bez súhlasu riaditeľky školy, znížiť poplatok.

Zároveň oznamujeme aj zvýšenie režijných nákladov vo výške
0,40 €/deň/dieťa/žiak a nákladov na nákup potravín nasledovne:
* obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov (I. stupeň) 1,21 €
* obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov (II. stupeň) 1,30 €

Toto VZN č. 7/2019 je účinné od 01. 09. 2019.

Vážení rodičia,

pozorne si prečítajte prílohu v záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Holíčska 50 v školskom roku 2019/2020.

– Podmienky poskytovania dotácie
– Odhlasovanie žiaka z obeda
– Úhrada stravného

Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy
– Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
– Zápisný lístok stravníka 2. stupeň
Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.
IBAN SK11 5600 0000 0094 0095 8008     
Úhradu za september 2019 je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019.

Ako prváci naučili veľkáčov separovať

Žiaci prvého ročníka sa pustili do veľkého projektu. Pani učiteľka im vysvetlila, ako každý z nás zanecháva na našej planéte ekologickú stopu. Prváci o tom popremýšľali a rozhodli sa, že tu chcú zanechať iba čo najmenšiu ekologickú stopu a prispejú k tomu tým, že budú poriadne separovať. Spoločne vyrobili obrovskú zemeguľu a znázornili na nej, aké ekologické stopy ľudia na nej spravia. Ukázali svoj projekt žiakom vyšších ročníkov tak, že našu krásnu Zem zahádzali odpadkami, ktoré starší žiaci za celý deň mali v triede a naučili ich, čo sa kam má správne vyseparovať a čo sa dá ešte recykláciou vyrobiť. Ďakujeme!

Výchovný koncert „Žiaci žiakom“

Na pôde našej školy sme už po druhý krát zorganizovali výchovný koncert „Žiaci žiakom“. 22 mladých talentovaných umelcov sa prezentovalo hrou na rôznych hudobných nástrojoch. Predviedli svoje nadanie, aktívnu prácu, motivovali a inšpirovali zvedavé obecenstvo. Za organizáciu celého podujatia  ďakujeme pani učiteľke Mgr. Irynke Dankanyč.

Napísali o nás

BRATISLAVA (SFZ) – Do Siene slávy zavítali v priebehu uplynulého týždňa chlapci a dievčatá z petržalskej ZŠ na Holíčskej ulici. V sprievode pedagógov si pozreli expozíciu Siene slávy slovenského futbalu a zoznámili sa s históriou slovenského futbalu.Čítajte celý článok

Úspechy v športových súťažiach

Naši žiaci sa v priebehu mája a júna 2019 realizovali v petržalských športových súťažiach a obsadili vynikajúce umiestnenia. V „Petržalke na plavárni“ priniesli našej škole 2. miesto, v „Olympijskom festivale nádejí“ 1. mesto v cyklokrose a 2. miesto v atletike a v „LadyPenalte“ opäť 1. miesto. Blahoželáme našim mladým športovcom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Deň rodiny a športu

sme strávili spoločne – žiaci, učitelia, rodičia, deti zo sídliska 8.6.2019 na školskom dvore. Tradične sme mali stôl plný dobrôt aj výborný guláš, netradične zase tombolu. Spoločnosť nám prišli robiť poníky. Zabehali sme si, zmerali sily v preťahovaní lanom, v hádzaní na presnosť, zaskákali, pokreslili na chodník ale aj na naše tváričky. Každý si našiel svoje, no spoločným pre všetkých bola príjemná atmosféra. Ďakujeme organizátorom za pekné dopoludnie strávené s našimi rodinami.

Exkurzia do Prírodovedného múzea

Žiaci prvého stupňa navštívili dňa 25.6.2019 Prírodovedné múzeum. Z expozícií boli nadšení, páčila sa im aj prechádzka po nábreží Dunaja.

Pani vychovávateľky z ŠKD pripravili pre deti pekný program pri príležitosti MDD. Deti súťažili, bavili sa, tancovali. Všetko najlepšie ku Dňu detí!

Projekt Greenpower – naša vlastná formula

Žiaci našej školy postavili vlastnú formulu! Všetko začalo na Lego krúžku, kde nás navštívil pán Knotek a priniesol pre každého z nás skladačku malého elektrického autíčka. Všetko sme rýchlo poskladali a dozvedeli sme sa, že neskôr poskladáme aj naozajstnú veľkú formulu. Dnes už je elektrické autíčko hotové a chlapcom sa podarilo výborne reprezentovať našu školu na závodoch. Gratulujeme k druhému miestu pre naše Red Wheels!

Milé deti, milí rodičia, ďakujeme, že ste prispeli svojimi pyžamkami, ktoré si dnes vyzdvihlo OZ Slniečko na ceste. https://www.slnieckonaceste.sk/Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE pomáha hlavne deťom, ktoré utrpeli úrazy alebo vážne zranenia pri rôznych dopravných nehodách. ĎAKUJEME ❤

Deň Zeme v našej škole

Deň Zeme sme v škole oslávili 25.4.2019. Ako po minulé roky, venovali sme sa environmentálnym aktivitám, hrali sa, súťažili, spravili burzu (ďakujeme ochotným rodičom, ktorí aj tento rok neváhali prispieť vecami, za ktoré naspäť nebudú peniažky, ale dobrý pocit, že ich vec ešte niekomu ďalšiemu poslúži), venovali sa vrstovníckemu vyučovaniu (ďakujeme Kláruške Lánikovej zo 6.A za to, že odvážne vystupovala pred žiakmi našej školy) a po novom, realizovali sme aj Beh za čistejšiu planétu. Veríme, že aj nová aktivita sa stane tradíciou nielen pre našu školu, ale aj pre miestnu komunitu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivít ku Dňu Zeme zapojili a vytvorili výbornú atmosféru.

Som Petržalčan

Hrdo vyhlásil spisovateľ, prekladateľ, textár, držiteľ Krištáľového krídla, vzácny človek Daniel Hevier v preplnenom vestibule našej školy. Predstavil nám svoju najnovšiu knihu Stopy vedú do temnoty i jej hrdinu, chlapca Chymerosa. Vznikala zaujímavým spôsobom, lebo mu ju pomáhali tvoriť i deti. D.Hevier je nielen úžasný spisovateľ, ale i skvelý zabávač – presvedčil nás o tom hneď svojou úvodnou piesňou s vtipným textom a vlastným klavírnym sprievodom. A jeho rap nemal chybu! Pri rapovaní mu pomáhali niektorí spolužiaci, ale on bol jednoznačne najlepší. Vtipne a trpezlivo odpovedal na naše zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa, že je hrdý Petržalčan,  má rád život,  inšpiráciu nachádza vo všetkom okolo seba,  napísal asi 100 kníh – z toho 60 pre deti,  knihu najdlhšie písal 14 rokov a inú dokázal vytvoriť za dva dni, má rád bryndzové halušky, jeho obľúbená farba je modrá… Zvedavým otázkam nebolo konca. A nakoniec nás čakala autogramiáda a rozhovor do školského časopisu. Prežili sme úžasný deň s úžasným človekom. Vďaka zaň!

Exkurzia „Ekologické zhodnotenie odpadu v spaľovni“

Dňa 2.4.2018 sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili v rámci projektu Olománie exkurzie: „Ekologické zhodnotenie odpadu v spaľovni“. Žiaci prešli celým areálom bratislavskej spaľovne odpadov a videli postup od privezenia odpadu v smetiatskom aute až po jeho spálenie, schladenie a vytriedenie škvary od zbytkov kovov. Po skončení prehliadky si žiaci utvrdili správne triedenie odpadov a možnosti recyklácie v rámci ekovýchovy.

OZNAM

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je
MIMO PREVÁDZKY!
Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!
Bratislava, 04. 03. 2019
PaedDr. Iveta Heseková, riaditeľka školy

Projekt na rozvoj matematickej gramotnosti

Naša škola uspela vo výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 92 886 €. Projekt pod názvom „Vzdelaní žiaci  – kompetentní absolventi“  je zameraný na zvýšenie matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom extra hodín matematiky a zvýšenie kompetencií pedagógov prostredníctvom práce v pedagogickom klube. Extra hodiny zavedené v každom ročníku v predmete matematika sú vedené alternatívnymi vyučovacími postupmi a metódami, za využitia skupinovej práce, kooperatívneho vyučovania, používania IKT ako podporného prostriedku na rozvoj predstavivosti a ďalších  aktivizujúcich vyučovacích metód.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2018 sa niesla v duchu radostného očakávania najkrajších sviatkov v roku a bola mimoriadne veselá. Na vytvorení výbornej atmosféry sa podieľali žiaci prvého aj druhého stupňa spolu s pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľmi, ktorým vďačíme sa úsilie a trpezlivosť pri nekonečných nácvikoch. Za organizáciu celého podujatia  ďakujeme pani učiteľke Irynke Dankanyč, na ktorú sme právom hrdí za jej vynikajúce pôsobenie na poli pedagogiky a ktorú ocenil za jej mimoriadne úspechy a prínos pre petržalské školstvo aj pán starosta pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.


Prírodovedné múzeum a Vianočné trhy vo Viedni

V novembri sme navštívili PRÍRODOVEDNÉ  MÚZEUM a vianočné trhy vo Viedni. Veľmi sa nám páčilo, počasie nám prialo. Presvedčte sa na našich fotografiách v galérii.


Tvorivé dielne s Mgr. Katarínou Greschnerovou

Navštívil nás Mikuláš

6.12., ako býva pekným zvykom, navštívil deti našej školy Mikuláš. Tým deťom, ktoré boli celý rok dobré, rozdal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom sladké odmeny. Príjemný deň s Mikulášom pokračoval aj v popoludňajších hodinách na mikulášskej diskotéke v ŠKD.

Fotografie si môžete prezrieť v našej galérii.

Stretli sme sa s dôchodcami

Koncom novembra sa naši druháčikovia zúčastnili návštevy Petržalského domova seniorov. Táto návšteva bola spojená s tanečným vystúpením, prednesom poézie, ale aj so spevom ikonicky známych detských piesní. Celé vystúpenie vyčarilo na tvárach seniorov úsmev, ktorý pretrval až do konca, kedy boli obdarovaní výkresmi, ktoré pre nich žiaci s nadšením vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy. Počas návštevy sa všade naokolo šírila príjemná atmosféra, smiech a potlesk, pri ktorom žiakom poďakoval celý personál, ale aj potešení seniori, ktorí sa už vopred tešili na ich ďalšiu návštevu a za odmenu im rozdali sladkosť.

Viac fotografií je v našej galérii.

Prváci predškolákom

Posledný novembrový týždeň venovali naši prváci svojim mladším kamarátom z materských škôl na Holíčskej a Strečnianskej ulici. Zaspomínali si na svoje krásne časy hier a popoludňajšieho spánku, zahrali sa so škôlkarmi a spoločne s nimi vytvorili roztomilé dielka. Ďakujeme predškolákom za návštevu v našej ZŠ, prvákom za milé privítanie a pomoc pri tvorivých dielňach, pani učiteľkám zo škôlok za doprovod a našim pani učiteľkám za ochotu a čas strávený pri vytváraní takýchto milých dielok:

HODINA DEŤOM

9.11.2018 – Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom vďaka projektu pod názvom Hodina deťom. Je to zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.
Aj vďaka nám a našej škole. Táto zbierka prebieha každý rok aj na našej škole a vo výsledku pomôže väčšiemu počtu detí. Tento rok sumou 41,70 eur.

Oslavy 35. výročia otvorenia našej školy

Naša škola oslavuje 35 rokov od jej otvorenia. Pri tejto príležitosti sme pripravili akademický týždeň, venovaný mnohým výnimočným aktivitám. Imatrikulovali sme našich prváčikov, potešili vystúpeniami dôchodcov, pozvali sme na diskusiu Mohammada Azima Farhadiho – zakladateľa Inštitútu pre migráciu a komunikáciu, venovali sa dobročinnosti – vyzbierali sme pyžamká pre deti v nemocniciach, realizovali sme burzu kníh a hračiek, pripravili sme výnimočnú výstavu fotografií z priebehu života našej školy, popásli sme si oči a chuťové bunky v Deň jablka a oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou. Atmosféru z tohto slávnostného akademického týždňa môžete vidieť na fotografiách v našej GALÉRII.