OZNAMY

Od 1.10.2019 začína krúžková činnosť v našej škole. V samostatnej záložke nájdete týždenný rozpis krúžkovej činnosti, vrátane krúžkov organizovaných inými spoločnosťami.

Vážení rodičia,

pozorne si prečítajte prílohu v záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Holíčska 50 v školskom roku 2019/2020.

– Podmienky poskytovania dotácie
– Odhlasovanie žiaka z obeda
– Úhrada stravného

Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy
– Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
– Zápisný lístok stravníka 2. stupeň
Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.
IBAN SK11 5600 0000 0094 0095 8008     
Úhradu za september 2019 je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019.

Ďalšie informácie

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je MIMO PREVÁDZKY!!!

Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!!!

PaedDr. Iveta Heseková

riaditeľka školy

Bratislava, 04. 03. 2019