OZNAMY

OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA

Vážení rodičia,

v súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 09. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:
–          odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni, mailom: jedalen@zsholicska.sk
–          v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak splnil dve podmienky –  zúčastnil sa  výchovno – vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,
–          zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,
–          v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,
–          v záujme dodržania zákonných podmienok nároku na dotáciu – preukázanie dochádzky v škole a odobratie obeda,  je  nutné aby zákonní zástupcovia upozorňovali svoje deti na nosenie čipu a nezabúdali sa pri príchode do školy a pri odobratí obeda „čipovať“ , nakoľko táto evidencia slúži ako podklad na účtovanie poplatkov za stravu,
–          vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,
–          za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Vedenie školy

Vážení rodičia,

pozorne si prečítajte prílohu v záujme zabezpečenia bezproblémového využitia dotácie poskytovanej na podporu a výchovu k stravovacím návykom žiakov ZŠ Holíčska 50 v školskom roku 2019/2020.

– Podmienky poskytovania dotácie
– Odhlasovanie žiaka z obeda
– Úhrada stravného

Oznámenie o individuálnom zabezpečení diétnej stravy
– Zápisný lístok stravníka 1. stupeň
– Zápisný lístok stravníka 2. stupeň
Poplatok za obedy sa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa vzťahuje poplatok za stravu.
IBAN SK11 5600 0000 0094 0095 8008     
Úhradu za september 2019 je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr do 25.8. 2019.

Ďalšie informácie

Riaditeľka školy vydala oznam o Zákaze vstupu na multifunkčné ihrisko z dôvodu nebezpečenstva úrazu a ihrisko je MIMO PREVÁDZKY!!!

Na ihrisko je  prísny ZÁKAZ VSTUPU!!!

PaedDr. Iveta Heseková

riaditeľka školy

Bratislava, 04. 03. 2019